Turan Köksal/Türkiye Kararı

14028/06 başvuru numaralı Turan Köksal/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi uyarınca, kendisine ait arazinin kamulaştırılması üzerine ödenmesi kararlaştırılan ek tazminatın ödenmemesine rağmen ulusal mahkemenin bu hususu göz önünde bulundurmaksızın tapu kaydını iptal etmesinin mülkiyet hakkına yönelik ihlâl teşkil ettiğinden, Sözleşme’nin 6 ve 13. maddeleri kapsamında ulusal mahkemelerin tarafsız hareket etmediği ve silahların eşitliği ilkesini göz ardı ettiği dolayısıyla yargılamaların adil olmadığından şikâyet etmiş olup, AİHM başvuranın şikâyetlerinin mülkiyet hakkına ilişkin kısmını iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması diğer kısmını ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.