İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bireysel Başvurular Bürosu

Anayasa değişikliği ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle bireysel başvuru hakkı yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu Kanunun 49/2 maddesi; ‘Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir.’  hükmüne amirdir. Bu hüküm uyarınca, Bakanlığımız bünyesinde, bireysel başvurularla ilgili bakanlık adına görüş bildirme görevi, makam oluru ile başkanlığımıza verilmiştir. Başkanlığımız bu görevini, benzer konulardaki AİHM içtihatlarını, temel uluslararası insan hakları belgelerini esas alarak ve ilgili kamu kurumlarının görüşünü değerlendirerek yerine getirmektedir.

Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce Bakanlığımıza bildirilen ve görüşlerimizin sunulduğu başvurular Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmış ve bu başvurularda ileri sürülen şikâyetlerin incelenmesinde göz önüne alınacak kriterler belirlenmiş ise; benzer nitelikteki şikâyetleri içeren başka başvuruların Bakanlığımıza bildirilmesi hâlinde, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 49. maddesinin 2. Fıkrası ve Anayasa Mahkemesinin İçtüzüğü’nün 71. maddesi çerçevesinde bu başvurulara ilişkin Bakanlığımızca görüş sunulmasına gerek duyulmayabilmektedir.

Bu nitelikteki başvurulara ilişkin tutanak hazırlanıp ilgili başvuru dosyasında saklanmakta yahut Anayasa Mahkemesine bildirilmektedir.