İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Konseyi Temel İnsan Hakları Belgeleri
Avrupa Konseyi‘nin Statüsü Statute of the Council of Europe
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Protokol Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Protokol Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors
Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors
Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedeler için Planlardan Başkaları için Sosyal Güvenliğe Dair Avrupa Geçici Sözleşmesi Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors
Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedeler için Planlardan Başkaları için Sosyal Güvenliğe Dair Geçici Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol European Convention on Social and Medical Assistance
Üniversiteye Girişte Diplomaların Denkleğine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities
Patent Başvurusu için Yerine Getirilmesi Gereken İşlemlere Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention Relating to the Formalities Required for Patent Applications
Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi European Cultural Convention
Kuruluşa Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Establishment
Savaş Malüllerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Agreement on the Exchange of War Cripples Between Member Countries of the Council of Europe with a View to Medical Treatment
Üniversite Tahsili Müddetlerinin Muadeletine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Equivalence of Periods of University Study
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Extradition
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe
İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
Televizyon Filmleri Yoluyla Program Değişimlerini İçeren Avrupa Sözleşmesi European Agreement Concerning Programme Exchanges by Means of Television Films
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçünçü Protokol Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Motorlu Taşıtlar Açısından Hukuki Sorumluluğa Karşı Zorunlu Sigortaya Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of Motor Vehicles
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Teşhis veya Tedavi Amacıyla Hastahaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for use on Free Loan in Hospitals and Other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment
Avrupa Sosyal Şartı European Social Charter
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports Between the Member Countries of the Council of Europe
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement on Mutual Assistance in the Matter of Special Medical Treatments and Climatic Facilities
Kan Grupların Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions
Sözleşmenin 29. 30. ve 34. Maddelerini Değiştiren İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Üçüncü Protokol Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu European Code of Social Security
Avrupa Farmakopesinin Geliştirilmesine İlişkin Sözleşme Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement for the Prevention of Broadcasts Transmitted From Stations Outside National Territories
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 22. ve 40. Maddelerini Değiştiren Beş Sayılı Protokol Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending Articles 22 and 40 of the Convention
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Information on Foreign Law
Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers
Uluslararası Nakliyat Esasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention for the Protection of Animals During International Transport
Ceza Yargılarının Milletler Arası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi European Convention on the International Validity of Criminal Judgments
Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Repatriation of Minors
Ceza Koğuşturmalarının Aktarılması'na Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters
Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına İlişkin Sözleşme Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi European Convention on Social Security
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne Ek Anlaşma Supplementary Agreement for the Application of the European Convention on Social Security
Cenazelerin Nakli Anlaşması Agreement on the Transfer of Corpses
Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Protokolüne Ek Protokol Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
Dokuları Guruplandırmaya Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Sözleşmesi European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents
Suçluların İadesi Sözleşmesine Ek Protokol Additional Protocol to the European Convention on Extradition
Doku Tipleme Reaktiflerinin Değişimi ile İlgili Avrupa Anlaşmasına Ek Protokol Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Suppression of Terrorism
Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Legal Status of Migrant Workers
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Uluslar Arası Nakil Süresince Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals During International Transport
Avrupa Tabii Hayatını Bitki ve Hayvanların Yaşadığı Yerleri Koruma Altına Alınmasına Dair Sözleşme Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities
Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Açısından Bireylerin Korunması Sözleşmesi Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data
İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Karşılıklı Verilmesine Dair Avrupa Anlaşmasına Ek Protokol Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
Teşhis veya Tedavi Amaçlı Hastanelerde ve Diğer Tıbbi Kurumlarda ücretsiz kredide Kullanılacak Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Geçici İthalatına İlişkin Geçici İthalat Anlaşması Ek Protokolü Additional Protocol to the Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment
Kan Gruplama Reaktiflerinin Değişimi ile İlgili Avrupa Anlaşması Ek Protokolü Additional Protocol to the European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents
Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Avrupa Televizyon Yayınlarının Korunması Anlaşması Protokolü Ek Protokolü Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokol Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty
İnsan Haklarının ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 8. Protokol Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
Mahalli İdareler Avrupa Antlaşması European Charter of Local Self-Government
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention for the Protection of Pet Animals
İşkencenin ve Gayri İnsani yada Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Andlaşması Protokolüne Ek 3. Protokol Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
Sınır Ötesi Televizyona Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Transfrontier Television
İlaç Kodeksinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme Protokolü Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
Anti Doping Sözleşmesi Anti-Doping Convention
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 5. Protokol Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Karapara) Convention On Laundering,Search, Seizure And Confiscation Of The Proceeds From Crime
Arkeolojik Mirasın Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)
Sinematografik Eserlere Dair Avrupa Sözleşmesi European Convention on Cinematographic Co-Production
İşkencenin ve Gayri İnsani yada Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 Protokol Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme 2 No.lu Protokol Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye, Sözleşmeyle Ön Görülen Takip Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin Ek 11. Protol Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery Established Thereby
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesy
Çocuk Haklarının Kullanımı Avrupa Sözleşmesi European Convention on the Exercise of Children's Rights
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights
Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Dokunulmazlıkları Hakkında Genel Anlaşmanın Altıncı Protokolü Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being With Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi Ek Protokol  Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi Criminal Law Convention on Corruption
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi Civil Law Convention on Corruption
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi European Landscape Convention
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek-2 Nolu Protokol Protocol No. 2 to the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Affairs
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi Convention on Cybercrime
Her Koşulda Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi 13 No.lu Protokolü Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning the Abolition of the Death Penalty in all Circumstances
Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesini Değiştiren Protokol Protocol Amending the European Convention on the Suppression of Terrorism
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Convention on Contact Concerning Children
Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi Convention on the Prevention of Terrorism
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds From Crime and on the Financing of Terrorism
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse
Suçluların İadesi Sözleşmesine Ek-3 Protokol Annex-3 Protocol to the Convention on the Return of Criminals
Suçluların İadesi Sözleşmesine Ek-4 Protokol Annex-4 Protocol to the Convention on the Return of Criminals
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza İnfaz Alanındaki Tavsiye Kararları
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Avrupa Cezaevi Kuralları" Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarına İlişkin R (2010) 1 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartlı Tahliye Hakkında R (2003) 22 Sayılı Tavsiye Kararı
BM Genel Kurulu'nun 2002/12 Sayılı Ceza Meselelerinde Onarıcı Adalet Programlarının Kullanımına İlişkin Temel İlkeler Hakkındaki Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkında Avrupa Kurallarının Uygulanmasının Geliştirilmesi Konusunda R (2000) 22 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezaevinin Aşırı Kalabalıklaşması ve Cezaevi Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R (99) 22 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Ceza İşlerinde Arabuluculuk Konulu R (99) 19 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Ceza ve Tedbirlerin Uygulanmasıyla İlgili Personel Hakkındaki R (97) 12 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkındaki R (92) 16 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Çocuk Suçluluğuna Karşı Toplumsal Tepkiler Hakkındaki R (87) 20 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartla Tahliye Edilen veya Şartla Mahkûm Edilen Suçluların Gözetimi Hakkında Avrupa Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin R (79) 14 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Hapis Cezasına Alternatif Belirli Ceza Tedbirleri Hakkında R (76) 10 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Suçlularla Grupsal ve Toplumsal Çalışmalar Hakkındaki R (73) 24 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartlı Tahliye Edilen veya Şartlı Cezalandırılanların Tahliye Sonrası Gözetimi ve Korunması için Alınan Tedbirlerin Pratik Organizasyonu Hakkında R (70) 1 Sayılı Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezanın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Hapis Cezasına Diğer Alternatifler Hakkında R (65) 1 Sayılı Tavsiye Kararı