İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (24 Ekim 1945)

İnsan Hakları Evrensen Bildirgersi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966)

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966) ve 1976 tarihli Ek İhtiyari 1.Protokol

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ne (16 Aralık 1966) Ek 1989 tarihli Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ilişkin İhtiyari 2.Protokol

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (18 Aralık 1979)

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989)

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme (21 Aralık 1965)

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984)

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (9 Aralık 1948)

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi (28 Temmuz 1951)

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (28 Eylül 1954)

Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme (30 Aralık 1961)

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi (24 Nisan 1963)

BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki (24 Ekim 1970)

Gelişme Hakkına Dair Bildiri (4 Aralik 1986)

Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (20 Aralık 1993)

Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (20 Aralık 1993)

Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (25 Kasım 1981)

Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri (12 Kasım1984)

Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler (14 Aralik 1990)

Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü (9 Aralık 1998)

Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname (14 Aralık 1967)

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (10 Aralık 1982)

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi

BM Genel Sekreter Kofi Annan' ın "21.Yüzyılda BM" Raporu

Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu (6-12.03.1995) ve Kopenhag Toplumsal Kalkınma Eylem Programı (6-12.03.1995)

Devletler Arasına Birleşmiş Milletler Şart'ına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) Sayılı 24 Ekim 1970 Tarihli Genel Kurul Kararı)

Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: BM Genel Kurulu' nun 3814 (XXIX) Sayılı, 1974 tarihli Kararı

BM Genel Kurulu'nun 377(V) sayılı ve 3.11.1950 tarihli "Barış İçin Birleşme" Kararı

BM Genel Kurulu'nun 1962 Tarihli ve 1803 Sayılı "Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Hakkı'ndaki Kararı

"Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevleri'ne ilişkin BM Genel Kurulu'nun 1974 tarihli 3281(XXIX) Sayılı Kararı

Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli BM Sözleşmesi

Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (1944)

Dine veya İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri (BM Genel Kurulu' nun 55 Sayılı 25 Kasım 1981 Tarihli Kararı)

Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri BM Genel Kurulu'nun 1514(XV) Sayılı 14 Aralık 1960 Tarihli Kararı

Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme BM Genel Kurulu'nun 260A(III) Sayılı ve 9 Aralık 1948 Tarihli Kararı

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi (18 Nisan 1961)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Kyoto Protokolu (İklim Değişikliği)

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler ve Ek Protokolleri

Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşma

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi 

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Biyoçeşitlilik Çeşitlilik Sözleşmesi

BM Uyuşturucu maddelere dair 1961 TEK Sözleşmesi

BM Uyuşturucu maddelere dair 1961 TEK Sözleşmesinin Tadiline ilişkin Protokol

BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi

BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme

BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Dair Sözleşme

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamlarıyla Mühimmatının Yasa Dışı üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol

Protokol Önlenmesine, Durdurulmasına ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tamamlayan Özellikle Kişiler, Kadın ve Çocuk Ticaretinin cezalandırmaya.New York, 15 Kasım 2000

BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşme

BM Terörist Bombalamaların Önlenmesine ilişkin  Uluslar arası Sözleşme

BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

BM Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine Dair Sözleşme

BM Uluslararası Sivil Havacılığın Güvenleğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme

BM Diplomasi Ajanları Dahil Olmak Üzere Uluslar arası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme

BM Rehine Alınmasına Karşı Uluslararsı Sözleşme

BM Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme

BM Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin  Önlenmesine Dair Sözleşme