Rahmi Çulha ve Diğer 22 Başvuru Kararı

Rahmi Çulha ve Diğer 22 Başvuru/Türkiye ( 7023/07) kararında AİHM, Yargıtayın benzer konularda birbiri ile çelişen kararalar vermesinin ve yargılamaların uzun sürmesinin hukuki kesinlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlali olduğuna ilişkin şikayetlerin; somut uyuşmazlıklara ilişkin Yargıtay içtihatlarının hukuki kesinlik ilkesini ihlal edecek nitelikte "derin ve köklü farklılıklar" içermediğinden bu kısmın açıkça dayanaktan olduğunu, yargılamaların uzunluğu hakkında ise ön dört aydan yirmi üç aya kadar değişen bir süre zarfında davaların iki farklı derece mahkemeler tarafından incelendiğini ve her davada iki ile dört arasında değişen kararların verildiğini, dolayısıyla makul süre sınırının aşılmadığı tespitini yaparak bu kısmın da  açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruların reddine karar vermiştir.