Paraşkevi İpseftel/Türkiye Kararı

Paraşkevi İpseftel /Türkiye (20462/04 ve 21405/04 )  başvurusunda  başvuran, Sözleşmenin 6. maddesi ile  Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, Türk Medeni Kanunu’nun  713.maddesi uyarınca  açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yerel mahkeme kararının gerekçesiz olması nedeniyle de  adil yargılanma hakkının  ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
AİHM, başvuranın mülkünün bulunmadığını, meşru beklentisinin de söz konusu olmadığını, iç hukuktaki mahkeme kararlarının keyfi ve açıkça mantıksız olmadığını belirterek, başvurunun her iki şikayet yönünden,  açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle    kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.