Oktay TAŞ/TÜRKİYE

Oktay Taş / Türkiye (36021/09)  başvurusunda  başvuran, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, ulusal mahkemeler tarafından  fazla mesai alacağının geç ödenmesine ilişkin tazminat tutarından önemli miktarda indirim yapılmasından şikâyet etmektedir.
Başvuranın fazla mesai ücretleri, ödenmeyen her gün için günlük %5 oranında arttırılmış, elde edilen meblağdan eski Borçlar Kanununun 44. maddesi uyarınca % 90 oranında indirim yapılmıştır.
AİHM, basın işçilerinin fazla mesai ücretlerinin günlük %5 zamlı hesaplanan kısmından hakkaniyet indirimi yapılması hususunun 1973 tarihli içtihadı birleştirme kararında açıklandığını, o tarihten itibaren uygulamada istikrarlı bir şekilde işçilerin davayı açmaktaki gecikmelerine göre %85 ila %95 arasında hakkaniyet indirimi yapıldığını, başvuranın da davayı açmakta gecikme göstermesi sebebiyle yerleşik uygulama gereği alacağından %90 oranında indirim yapıldığını belirterek bu nedenlerle ulusal mahkemelerce varılan sonucun yasal temelinin bulunduğu kanaatine varmıştır. AIHM ayrıca ulusal mahkeme kararının keyfi veya açıkca dayanaktan yoksun olmadığı sonucuna varmıştır.
Bu kabuller ışığında AİHM, başvuranın yerel mahkemeler tarafından verilenden daha yüksek bir tazminat ödenmesine ilişkin meşru bir beklentisinin bulunmadığı sonucuna vararak başvurunun konu bakımından kabul edilmez olduğuna karar vermiştir.