Mehmet Engin/Türkiye Kararı

ENGİN/TÜRKİYE  33379/10 kararında;
AİHM, başvuranın,  idare mahkemesi önünde kendisine verilen disiplin cezasına karşı açtığı davada  ceza davasında beraat etmesinin dikkate alınmaması nedeniyle  masumiyet karinesi hakkının ihlal edildiği yolundaki şikayetini, idare mahkemesinin   maddi olayların tespitiyle sınırlı kaldığı ve suçla ilgili herhangi bir cezai sınıflandırma yapmaktan kaçındığı bu bağlamda  ulusal makamların, somut olayda kararlarını sadece idari alanda, dolayısıyla başvuranın ileri sürdüğü masumiyet karinesine yabancı bir alanda verdikleri gerekçesiyle;   ulusal mahkemelerin kendisiyle benzer durumda olanlardan  farklı bir muamelede bulunduğu iddiasını ise  kendisiyle benzer durumda olan polis memurları hakkında görülen davalarda verilen yargı kararlarının, başvuranın ulusal mahkemeler tarafından farklı bir muameleye tabi tutulduğunun tespit edilmesine imkân veren ilgili örnekler teşkil etmediği gerekçesiyle  açıkça dayanaktan bulmuş ve bu nedenle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.