Aydemir Güvener/Türkiye Kararı

Aydemir Güvener (50344/06) başvurusunda; Başvuran, orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla Hazine adına tescil edilen taşınmazın 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı mülga Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun'un ek 1. maddesi uyarınca bedelsiz olarak önceki malik adına tescili isteminin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; bu sebeple açılan davanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, lehine sonuçlanan mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.
AİHM kararında;
 Mülkün başvurana iadesi ile ilgili olarak, söz konusu parselin mülkiyetinin ilgiliye iade edildiğini ve böylelikle, ilgilinin bir ihlalden dolayı mağdur olduğunu ileri süremeyeceğini; ayrıca, kadastro çalışması sırasında, mülkün yüzölçümündeki azalmaya ilişkin şikâyetle ilgili olarak, bu durumun Türkiye tarafından bireysel başvuru hakkının tanındığı tarih olan 28 Ocak 1989 tarihinden önce meydana geldiği gerekçesiyle ratione temporis (zaman bakımından) Sözleşme’nin hükümleriyle bağdaşmadığı, ayrıca başvuranın kadastroya ilişkin sonuçlara itiraz etmediğini ve kendisine sunulan tazminata ilişkin başvuru yolunu kullanmadığını tespitinde bulunarak  başvuranın mağdur sıfatının bulunmadığı ve iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik  kararı vermiştir.
Mahkeme kararının icra edilmediği şikayetine ilişkin olarak ise,  başvuranın Tazminat Komisyonu önünde etkin bir başvuru yoluna sahip olmasına rağmen bu yola başvurmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.
Mahkeme, yargılamanın aşırı uzun süresi bağlamındaki şikâyet ile ilgili olarak da; Anayasa Mahkemesinin bu şikâyeti incelediğini ve açıkça adil yargılanma hakkının ihlal edildiği tespitinde bulunduğunu gözlemleyerek, iç hukukta sunulan telafinin uygun ve yeterli olduğunun anlaşılması sebebiyle başvuranın Sözleşme’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlali nedeniyle artık “mağdur” olduğu iddiasında bulunamayacağından başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.