Yavaş ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Yavaş ve Diğerleri/Türkiye (36366/06) başvurusunda  başvuranlar, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1. maddesine dayanarak, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emekli Sandığı’na yüksek miktarlarda prim ödemiş olmaları nedeniyle, bununla orantılı olarak yüksek emekli aylığı almakta iken, bütçe açığı nedeniyle  Sandığın Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesinden sonra  emeklilik maaşlarının düşürülmesinden şikayet etmişlerdir. AİHM, mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kanuna dayandığını ve kamu yararı amacıyla yapıldığını; başvuranların emekli aylıklarının düşürülmesinin amacının bu emekli maaşlarını 506 sayılı Kanun ile öngörülen genel rejime entegre edilmesi olduğunu belirtmiş;  bu müdahalenin başvuranlara aşırı ve orantısız bir yük yüklemediğini değerlendirerek  Sözleşme’ye Ek 1. No.lu Protokol’ün 1. maddesinin  ihlal edilmediğine  karar vermiştir.