Yaşar Temel/Türkiye

Yaşar Temel/Türkiye (41924/09) kararında AİHM, başvuranın, orman arazisini yasa dışı olarak işgal ettiği gerekçesiyle yargılanmasına ve zilyetliğe dayanarak ihtilaf konusu taşınmazın kendi adına tescili istemiyle açtığı ve halen derdest olan davada mülkiyet hakkına saygı gösterilmediği iddiasına ilişkin şikayetlerini Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. Maddesi kapsamında değerlendirmiş, tapu iptal ve tescil davasına yönelik şikayeti davanın derdest olması nazara alınarak iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle, orman sınırları içerisinde kalan ve başvuran tarafından işgal edilen taşınmaza yönelik şikayeti ise ihtilaf konusu taşınmazın başvuranın mevcut bir mülkü olmadığı gibi başvuranın mülkiyeti edinmeye dair meşru bir beklentisinin de bulunmadığını belirterek, başvuruyu Sözleşme hükümleri ile konu bakımından uyuşmaması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.