Viran Şabuh ÇARKÇI ve Diğerleri/TÜRKİYE Kararı

Viran Şabuh Çarkçı ve Diğerleri/Türkiye (33052/09) başvurusunda başvuranlar, Sözleşmenin 6. maddesi ve Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1. maddesine dayanarak, olağan kamulaştırma yollarına başvurulmaksızın arazilerine kamulaştırmasız el atılmasından  ve bu nedenle hükmedilen tazminatın geç ödenmesinden şikayet etmişlerdir. AİHM, tazminatın geç ödenmesi şikayetine  ilişkin olarak 6384 sayılı Kanunla tesis edilen yeni iç hukuk yoluna başvurulmamış olması; diğer şikayetlerin ise Sözleşme ve Ek Protokollerde belirtilen hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin olmaması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.