Uğur Gülşen Sabuncu ve Diğerleri/Türkiye

Uğur Gülşen Sabuncu ve Diğerleri/Türkiye (23709/07) kararında AİHM, başvuranların Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi kapsamında tazminat ödenmeksizin mülkiyetten yoksun bırakılmalarına ve Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamında Belediye adına tescil edilen tapu kayıtlarının iptal edilerek taşınmazların kendi adlarına tescil edilmesine ilişkin taleplerinin hak düşürücü süre sebebiyle reddedilmesine ilişkin şikâyetlerini, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi yönünden yapılan şikâyetin Sözleşme hükümlerine zaman yönünden uygun olmaması nedeniyle, Sözleşme’nin 6. maddesi yönünden ise ulusal makamların vardığı sonucun her türlü hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve olayların meydana geldiği dönemde yürürlükte olan hükümlere aykırı olduğunu düşündürecek herhangi bir unsur bulunmadığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.