Tüm Emekliler Sendikası / Türkiye Kararı

Tüm Emekliler Sendikası (31846/08) kararında, başvuranın, Sendikalar Kanunu’nun gerekliliklerine riayet edilerek kurulmuş olan bir topluluk olmadığından bahisle sendika adı altında tüzel kişiliğini sürdürmesinin mümkün olmaması üzerine yaptığı başvuru hakkında, AİHM, iç hukukun, herhangi bir topluluğun kurulması ve faaliyetlerinin devamı için riayet etmesi gereken biçim ve esasa ilişkin bir dizi gereklilikler öngörebileceği; iç hukuk mahkemelerince ilgililerin başka bir isim alarak, bir dernek ya da vakıf kurabileceklerinin ve faaliyetlerini sürdürebileceklerinin belirtildiği tespitlerinde bulunarak yetkili makamlarca başvurana uygulanan sınırlamanın, esasen, üyelerinin ortak menfaat doğrultusunda birlikte hareket etme ehliyetleriyle değil sendika unvanıyla ilgili olduğunu kaydetmiş ve başvuruyu Sözleşme’nin 11. maddesi altında yaptığı inceleme sonucu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.