Tokay Tozkoparan/Türkiye Kararı

36675/07 başvuru numaralı Tokay Tozkoparan/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran, arazisinin Menderes nehrinin yatak değiştirmesi nedeniyle kadastro tespiti sırasında tespit harici tutulduğunu ancak murisinin söz konusu taşınmazın sahibi olduğunu eskiden bu yana zilyetliğinde bulunan taşınmazında tarım yaptığını Yargıtay Dairesince hakkındaki tescil hükmünün bozulmasına ilişkin kararın Sözleşmenin 6. maddesi kapsamında adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden ve ayrıca taşınmazının yargı kararı ile Hazine adına tescil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğinden şikâyet etmiş olmuş olup, AİHM başvuranların şikâyetlerinin mülkiyet hakkına ilişkin kısmını, Sözleşme hükümleriyle konu bakımından bağdaşmadığı, adil yargılanma hakkına ilişkin kısmını ise yargılamanın hakkaniyetten yoksun olmadığı dolayısıyla şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.