Tahir TOKAY/Türkiye Kararı

Tokay/Türkiye (1412/07) başvurusunda  başvuran,  taşınmazından özgürce yararlanmasının mümkün olmaması nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesinin; taşınmazından özgürce yararlanmasının mümkün olmadığını ileri sürmek için iç hukukta etkin bir başvuru olmaması nedeniyle de Sözleşmenin 6 ve 13.maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
AİHM, başvuranın arkeolojik sit alanında bulunan taşınmazı üzerinde inşaat yapmasına geçici olarak izni verilmemesi şeklindeki müdahalenin kanuna  ve meşru  bir amaca dayandığını,Sözleşmeye ek 1 Nolu Protokolün 1.maddesinin 2.fıkrasının verdiği takdir yetkisi dikkate alındığında başvurana orantısız,aşırı bir yük yüklemediğini belirterek  Sözleşmeye ek 1 Nolu Protokolün 1.maddesi bağlamındaki şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
AİHM, diğer şikayetleri Sözleşmenin 13.maddesi kapsamında inceleyerek, 13.madde anlamında savunulabilir bir şikayet bulunmadığına  ve başvurunun bu kısmının da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.