Şengül KARAKOÇ ve Mete KARAKOÇ/ TÜRKİYE

AİHM, öncelikle bir yargı organının özel kişiler arasındaki bir anlaşmazlığı çözmesi sırasında tek başına bir keyfilik belirtisi yoksa, Sözleşmeye Ek 1 No'lu Protokol'ün 1. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline yol açılmayacağı içtihadını yinelemiştir. Bu bağlamda AİHM, somut davada, dosyadaki delillerden, yerel mahkemelerin uygulanacak hukukun yorumlanmasında veya delillerin değerlendirilmesinde keyfi davranmadığı ve kararlarının makul bir şekilde gerekçelendirildiğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra AİHM devletin pozitif yükümlülükleri bağlamında, alıcıların çıkarlarını iyi niyetle asgari düzeyde korumasını sağlayan yeterli bir yasal çerçevenin varlığının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Mahkeme, başvurucular davasında ulusal mahkemeler tarafından yorumlandığı ve uygulandığı şekliyle kooperatiflerin işleyişini ve ortakların haklarını düzenleyen yasal çerçevenin yetersizliğini gösteren bir neden olmadığını belirtmiştir. Bu çerçevede AİHM, kooperatiften ayrılmayı kendi iradeleriyle seçtiklerini, bunun bir sonucu olarak, tasfiye sürecinin sona ermemiş olması ve özellikle ortak kısımlarla ilgili tüm çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle başvuranların konutu iade etmek zorunda kaldıklarını, sermayeye yaptıkları katkıların kendilerine iade edildiğini tespit etmiştir. Öte yandan, başvuranlar, kooperatife karşı mali yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünde bulunduklarını ve bu nedenle geri çekilmelerinin kooperatifi zor durumda bırakmadığını iddia etmekteyseler de, AİHM somut bir şekilde ortaya çıkmamış olan böyle bir iradeyi gözlemlemediğini ifade etmiştir. Bu sebeplerle, Kooperatif işi tamamlamak için başvuranlardan katkılarını talep etmek için yasal yollara başvurmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede başvuranlar bir ödeme yapmışsa, bu NİSAN-HAZİRAN 2021 ARASINDA ÜLKEMİZLE İLGİLİ VERİLEN BAZI AİHM KARARLARI (İhlal Bulunmayan veya Kabuledilemezlik Kararları) 34/37 onların sermayeye katkısı değil, olağan ortak mülkiyet ücretleridir. Ayrıca başvurucular kooperatifte kalsaydılar, her ortak gibi, kooperatifin yasa dışı veya çıkarlarına zarar verdiğini düşündükleri kararlarına itiraz etme hakkına sahip olacaklardı ancak kendilerini bu haktan da yoksun bırakmışlardır. AİHM özetlenen nedenlerle, oy birliğiyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.