Örnek ve Diğerleri/Türkiye

Örnek ve Diğerleri / Türkiye (58528/09) kararında AİHM, başvuranların, Sözleşme’nin 6. Maddesine ve 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, maliki oldukları taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine yönelik şikayetlerini, iç hukuktaki yargılama sırasında davanın, başvuranların ihmalleri sonucunda, kamulaştırma davasında bedel artırımı yönünden 30 günlük ve her halükarda 20 yıllık hak düşürücü süreden sonra açılmasını ve hak düşürücü süre yönünden reddedilmesini nazara alarak, iç hukuk yollarının doğru bir şekilde tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.