Nurettin TOPÇU ve diğerleri/TÜRKİYE

Nurettin TOPÇU ve Diğerleri / TÜRKİYE  (24320/11 başvurusunda  başvuranlar, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, mükerrer kadastro sonucunda edindikleri  tapu senetlerinin tazminat ödenmeksizin iptal edilmesinin mülkiyet haklarının ihlaline sebep olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi ile sunulan hukuk yolunun, teoride olduğu gibi uygulamada da etkin ve iddia edilen ihlali düzeltecek nitelikte olduğunu; ancak başvuranların Türk Medeni Kanunu’nun 1007. maddesi uyarınca dava açmadıklarını  tespit etmiştir. Mahkeme, başvuranların, söz konusu yasal hüküm tarafından sunulan hukuk yolunun etkinliğinden şüphe duyulmasına izin verecek herhangi bir iddiada bulunmadıklarını da belirtmiştir.
Mahkeme daha önce bu tür davalarda  söz konusu  hukuk yolunun etkinliğini kabul ettiğini (bk. Ubay ve diğerleri/Türkiye (k.k.), no. 16252/04, 30 Eylül 2008 ve yakın zamanda verilen Sunol/Türkiye (k.k.) kararı, no. 52624/09, § 18, 1 Aralık 2020) ve somut başvuruda  söz konusu hukuk yolunun başarısız olacağını düşündüren hiçbir unsur görmediğini belirtmiş; sonuç olarak başvuranların şikâyetlerinin, Sözleşme’nin 35. maddesinin 1 ve 4. fıkraları uyarınca, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.