Necdet CEYHAN ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Necdet Ceyhan ve Diğerleri / Türkiye (23591/09) başvurusunda başvuranlara ait arazinin bir kısmı kamulaştırılmış, kamulaştırma bedeli başvuranların hesabına yatırılmıştır. Başvuranlar kamulaştırma bedelinin arttırılması talebiyle dava açmışlar, dava kapsamında kamulaştırılan kısmın  bedeli arttırılmış ancak, kamulaştırılmayan kısmın değerinde bir azalma olmadığına karar verilmiştir. Başvuranlar kararı temyiz etmemişlerdir. Davalının temyizi üzerine Yargıtay, kamulaştırma bedelinin toplam tutarından %35'lik düzenleme ortaklık payının düşülmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş, bu kez yerel mahkeme önceki kararda hükmettiği bedelden bu oranda indirim yaparak karar vermiş ve bu karar onanmıştır.
Başvuranlar arazilerinin kamulaştırılmayan kısmının değerindeki azalmanın dikkate alınmaması nedeniyle mülkiyet haklarının ihlal edildiğinden şikayet etmişlerdir.
Mahkeme, başvuranların yargılama sırasında her iki bilirkişi raporunda, kamulaştırılmayan bölümün değerinin azalmadığına ilişkin  tespite itiraz etmediklerine dikkat çekmiştir. Başvuranlar, ilk derece mahkemesinin söz konusu raporlara dayanan kararına karşı da temyiz başvurusunda bulunmamışlardır. Mahkeme başvuranların, davalının temyizi üzerine kararın bozulmasından  sonra ilk derece mahkemesince verilen  karara karşı temyiz başvurusunda bulunduklarında bu konuyu dile getirmediklerini de tespit etmiştir.
Bu nedenlerle Mahkeme, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.