Mustafa Koçer/Türkiye

Mustafa Koçer / Türkiye (47722/08) kararında AİHM, başvuranın, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. Maddesine dayanarak maliki olduğu taşınmazın tapu kaydının zararı tazmin edilmeden Hazine yararına iptaline ilişkin şikayetini, iç hukuktaki tazminat davasının ilgilinin zararının tazmini ile sonuçlandığını, ulusal mahkemelerin davayı gereğince incelendiklerini ve taşınmazının kaybı nedeniyle başvuranın zararını karşılayarak çözüme kavuşturduklarını göz önüne alarak başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.