Mehmet Emin Acar ve Diğerleri/Türkiye ve Şafak Doğan/Türkiye Kararı

Emin Acar ve Diğerleri/Türkiye  ile  Şafak Doğan/Türkiye (26878/07) ve (32446/07) başvurularında  başvuranlar, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, iflas sürecinde iş ilişkisine dayanan alacaklarının sıra cetvelinin en alt sırasına konulmasının mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden  şikayet etmişlerdir. Başvuranlar ayrıca Sözleşme’nin 14.maddesine dayanarak, iflasın ilanından önceki 1  yıllık süre dışında tahakkuk eden alacaklarının imtiyazlı alacak olarak değerlendirilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğinden, başvuranların bir kısmı ise Sözleşmenin 6.maddesine dayanarak İcra ve İflas Kanunu’nun alacaklılar sıralamasına ilişkin 206.maddesinin Anayasa aykırı olduğu yönündeki itirazlarının yeterli gerekçe içermeksizin reddedilmesinden şikayet etmişlerdir.AİHM, başvuruların  açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.