Malhas/Türkiye Kararı

Malhas/Türkiye (41367/05) başvurusunda  başvuran, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, tapu sicilinde kendi adına kayıtlı araziyi, tapu siciline düşülen 2B şerhi nedeniyle  kullanamaması ve elden çıkaramamasından şikayet etmiştir.
AİHM, altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılan başvurunun, Sözleşmenin 35/1 maddesinde öngörülen süre limitine uyulmaması nedeniyle  kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.