Loonstra/Türkiye Kararı

Loonstra/Türkiye (15181/17) başvurusunda  başvuran, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, dayanak gösterilmeksizin ve  herhangi bir tazminat ödenmeksizin  taşınmazını kaybetmesinin, mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
AİHM, başvuranın, TMK’nın  1007.maddesinde düzenlenen davayı açmamış olduğunu belirterek, başvurunun, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle    kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.