Kuddusi Bilici/Türkiye

Kuddusi Bilici / Türkiye (49025/06) kararında AİHM,   başvuran tarafından okul yapılması şartıyla idareye temlik edilen taşınmazın park alanı olarak tahsis edilmesi üzerine başvuran tarafından taşınmazın iadesi talebiyle açılan davanın reddedilmesiyle ilgili, Sözleşme’nin 6. Maddesine yönelik şikayet yönünden Yargıtay’ın yaptığı yorumun keyfi, açıkça mantıksız ve hakkaniyete aykırı olarak değerlendirilemeyeceğini, Sözleşme’ye ek 1. No’lu Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiğine yönelik şikayet hakkında ise başvurunun mevcut bir mülk hakkında olmadığını, bu konuda Sözleşmeci Devletlerin sahip olduğu takdir yetkisi nazara alındığında taşınmazın park alanı olarak tahsisinin de kamu yararı taşıdığını ve bu halde başvuranın uyuşmazlık konusu taşınmazı iade edilmesi yönünde meşru bir beklentisi olamayacağını tespit ederek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.