Köksoy / Türkiye Kararı

Başvuranlar, tapulu taşınmazlarının bulunduğu bölgede yapılan orman aplikasyon çalışmaları sonrasında  taşınmazlarının tapu kaydına konan “ormanla ilişiği vardır” şerhinin kaldırılması için açtıkları davada, Yargıtayın geri çevirme kararı vererek temin ettiği bilgi ve belgelerden haberdar edilmemeleri ve gerek ilk derece mahkemesi önünde gerekse temyiz dilekçesinde somut olaya 4999 sayılı yasa ile değişik 5841 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmasını talep etmelerine rağmen gerekçede bu iddialara yer verilmemesi sebebiyle adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir
Mahkeme, Yargıtayın geri çevirme kararı sonrasında Yargıtay tarafından  bozma kararı verilip dosya tekrar ilk derece mahkemesine gönderildiğinden, başvuranların henüz esas hakkında karar verilmeden önce geri çevirme kararına konu olan bilgi ve belgeleri inceleme fırsatı buldukları için  çelişmeli yargılama haklarına riayet edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, Yargıtay'ın temyiz incelemesi sırasında ortaya çıkan usuli eksikliğin, çelişmeli yargılama ilkesini ve yargılamayı bir bütün olarak adaletsiz kılacak ölçüde etkilemediği sonucuna varmıştır.
Mahkeme, gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına  ilişkin olarak, Yargıtay’ın,  komşu taşınmazlar hakkında daha önce verilen mahkeme kararlarına ve başvuranlar hakkında yapılan ceza yargılamasına göre, başvuru konusu taşınmazın 1939 tarihli orman kadastrosunda ormanlık alanda bulunduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozduğuna, bu nedenle kararın yeterince açıklayıcı olduğuna işaret ederek gerekçeli karar hakkına riayet edildiğine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca, başvuru konusu taşınmazın 1939 tarihli orman kadastrosuna göre özel mülkiyete konu olamayacağının Yargıtay tarafından tespit edilmiş olması karşısında, daha sonra yürürlüğe giren, kadastro komisyonlarınca yapılan hataların düzeltilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin (4999 sayılı yasa ile değişik 5841 sayılı yasa) gerekçeli kararda tartışılmasının gerekli olmadığı sonucuna varmıştır.
Sonuç olarak Mahkeme, Sözleşme’nin 6 § 1 maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.