Koç ve Hancı Anonim Şirketi/Türkiye

KOÇ VE HANCI ANONİM ŞİRKETİ/ TÜRKİYE  (56096/09)  başvurusunda  başvuran Şirket, Sözleşmenin 6. maddesi ile  Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, vekilleri aracılığıyla gerçekleştirdiği yola terk işleminde, noterin ve vekillerin dikkatsizliği nedeniyle işlemin geçersiz olduğunu ileri sürerek  yola terk işleminin iptali talebiyle açtığı davanın reddedilmesinden şikayet etmiştir.
AİHM, bütün şikayetlerin Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesi kapsamında incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. AİHM, şikayeti iki kısma ayırarak incelemiştir. İlki,asıl kısım, vekiller tarafından gerçekleştirilen yola terk işleminin, vekillerin aslında yetkisiz olmaları ve  noterin dikkatsizliği  nedeniyle geçerli olmadığı ve iptalini istediği kısım: Bu kısma ilişkin olarak AİHM, başvuranın, gerek Noterlik Kanununa gerekse  vekilin sorumluluğuna ilişkin TBK’na göre davalar açıp zararının tazmini isteyebilecekken bu yollara başvurmadığını belirtmiştir. Taraflara soru konusu yapılmayan ikinci kısımda AİHM, yola terk işleminin üzerinden uzunca bir süre geçtiği halde yol yapılmayıp başka amaçlarla kullanılan taşınmazların iadesinin istenebildiği halde (AYM 2014/11994,Süleyman Oktay Uras)  başvuranın bu yola başvurmadığını belirtmiştir.
AİHM, her iki kısım yönünden iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle   başvurunun  kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.