Kamile Nur ŞEKER / Türkiye

AİHM, İç Tüzüğün 44 C / 1 maddesinin son cümlesi uyarınca başvuranın işvereniyle arabuluculuk anlaşmasını imzaladığını dile getirmemesi nedeniyle, Sözleşme’nin 37. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi anlamında, başvurunun incelenmesinin devamını haklı kılan herhangi bir nedenin bulunmadığı sonucuna varılmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. AİHM öte yandan, Sözleşme ve Protokolleri tarafından güvence altına alınan insan haklarına saygı ilkesinin başvurunun incelenmesinin devamını gerektirmediği kanısına varmıştır. AİHM ayrıca, Hükümet tarafından ileri sürülen kabul edilemezlik itirazlarının incelenmesinin gereksiz olduğu kanaatine ulaşmıştır. Bu gerekçelerle, AİHM, oy birliğiyle, başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.