Hasip Kaplan/Türkiye Kararı

AİHM Hasip Kaplan/ Türkiye ( no. 42762/12 ve 29286/18) kararında başvuranın ulusal bir gazetede yayımlanan haberin itibarının korunması hakkını ihlal ettiği ve ulusal makamların kendisini bu ihlale karşı koruma yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasını incelemiştir. Başvuran olayların meydana geldiği dönemde Barış ve Demokrasi Partisinin grup başkanvekilidir. Yeni Şafak isimli ulusal gazetede,18/08/2011 tarihinde “ Katil sizsiniz” başlıklı bir makale yayımlanmıştır. Bu makalede, başvuranın fotoğrafının da yer aldığı BDP milletvekillerinin fotoğrafları da yer almıştır. Başvuran anılan makalede kendisi hakkında hakaret içeren ifadeler olduğu iddiasıyla gazetenin ilgili çalışanları hakkında şikayetçi olmuştur. Yapılan soruşturma sonucunda ilgili gazete çalışanları hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Başvuran daha sonra ilgili gazete hakkında asliye hukuk mahkemesine kişilik haklarına saldırıdan kaynaklı tazminat davası açmıştır. Dava reddedilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Başvuranın Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru da kabul edilemez bulunmuştur.

AİHM, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararı, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinin başvuranın açmış olduğu tazminat davası hakkında vermiş olduğu davanın reddi kararı ve Anayasa Mahkemesinin başvuranın yaptığı bireysel başvuru dosyası hakkında verdiği kabul edilemez bulma kararındaki gerekçelerin Mahkemenin özel hayatın ve ifade özgürlüğünün korunması konusunda oluşturduğu içtihatlara uygun olduğu sonucuna varmıştır. Buna göre Türk ulusal makamlarının, bu farklı menfaatlerin değerlendirilmesi çerçevesinde, kendilerine tanınan takdir yetkisini aştıkları ve Sözleşme’nin 8. maddesi bağlamında başvuran hakkında pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sonucuna varılmasını sağlayacak herhangi bir unsur bulunmadığını belirten Mahkeme başvurunun Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi ve 4. fıkrası uyarınca açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.