Hasan Altuntaş / Türkiye Kararı

Hasan Altuntaş / Türkiye (5496/10) kararında AİHM, kesinleşmiş orman sınırları içerisindeki taşınmazın kadastro çalışmaları sonucunda başvuran adına tespiti nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından kadastro tespitinin iptali talebiyle açılan davanın kabul edilmesi sonucunda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayeti incelemiştir. Ulusal hukukun doğru şekilde yorumlanıp yorumlanmadığı ve uygulanıp uygulanmadığı hususunu denetlemekle ilgili sınırlı bir yetkiye sahip olduğunu ve ulusal mahkemeler tarafından verilen kararların keyfi veya açıkça mantıksız olmadığı sürece, bu yerine karar vermenin görevi olmadığını belirten Mahkeme, ilk derece mahkemesi tarafından taşınmazın bulunduğu yerde keşif icra edilip bilirkişi raporu ve ek bilirkişi raporu alındıktan sonra başvuranın orman sınırları içerisinde bulunan bir taşınmazı işgal ettiği ve orman sınırları içerisinde bulunan bir taşınmaz için bir tapu kaydı verilmesinin imkânsız olduğu sonucuna varılmasında, keyfi veya açıkça makul olmayan hiçbir husus bulunmadığı sonucuna varmış ve bu nedenle başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.