Fatma YAĞLI ve Diğerleri / Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“Mahkeme” veya “AİHM”), başvuranların şikâyetinin esas olarak, ödenmesi gereken tazminatın özel bir şirket olan borçlu işverenden tahsil edilememesi ile ilgili olduğunu kaydetmiştir. AİHM, başvuranların şirketten ödenmesi gereken meblağı tahsil edememiş olduğunu ancak, Devletin özel bir şirket aleyhine verilen bir kararın infazına ilişkin sorumluluğunun, Devlet organlarının icra prosedürlerine dâhil olmasından öteye geçmeyeceğini belirtmiştir. 1 http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-211315 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI BÜLTENİ 5/84 Nitekim AİHM, başvuranların akrabasının ölümüyle ilgili olarak, Devletin etkili bir yargı sistemi sağlamadığı söylenemeyeceğinden, Sözleşme'nin 35 §§ 3 (a) ve 4. maddesi anlamında başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği sonucuna varmış ve oybirliğiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.