Fatma Kızıltepe ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Fatma Kızıltepe ve Diğerleri/Türkiye (23063/08) başvurusunda  başvuranlar, Sözleşme’nin 6.maddesi ile Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış oldukları ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen kararın adil yargılanma ve mülkiyet haklarını ihlal ettiğinden şikayet etmişlerdir.
AİHM, uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca, ortaklığın giderilmesi davalarında karar düzeltme yoluna gidilememesi  nedeniyle, 6 aylık başvuru süresinin Yargıtay’ın onama kararı ile başladığını belirterek,  altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılan başvurunun, Sözleşmenin 35/1 maddesinde öngörülen süre limitine uyulmaması nedeniyle   ve  mülkiyet hakkının ihlal edilmesine ilişkin şikayetin  ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.