Faik Demir/Türkiye Kararı

Faik DEMİR / TÜRKİYE  (5814/09)  başvurusunda  başvuran, Sözleşmenin 6. maddesi ile  Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, TMK 713.madde uyarınca açtığı tescil davasının reddedilmesinden şikayet etmiştir.
AİHM, bütün şikayetlerin Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesi kapsamında incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. İç hukukta başvuranın davası, kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak açılan ilk davanın red kararıyla kesinleşmesinden sonra, ikinci davanın kabulü için kesinleşme tarihinden itibaren 20 yıllık  sürenin geçmesi gerektiğini belirten Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı uyarınca reddedilmiştir. AİHM, ulusal mahkemeler tarafından verilen kararın keyfi ve açıkça mantıksız olmadığını; bunun yanı sıra  başvuranın talebinin iç hukukta  güçlü bir içtihadi temele dayanmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak AİHM, başvuranın talebinin Sözleşmeye Ek 1 Nolu Protokolün 1.maddesindeki korumadan yararlanacak bir “meşru beklenti” olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile başvurunun “konu bakımından bağdaşmazlık” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.