Eker/Türkiye Kararı

Eker v. Türkiye (24016/05) başvurusunda; Başvuran, tekzip hakkına ilişkin sulh ceza ve asliye cezada duruşma yapılmaması ve yapılan incelemenin yetersizliği, ayrıca bu mahkemelerin kararlarına karşı temyiz imkânının bulunmadığı nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. AİHM, Hükümet görüşleri doğrultusunda, tekzip metninin içeriği ve şekli hakkında duruşmayı gerektiren karmaşık hukuki bir sorununun olmadığını belirterek adil yargılanma hakkını ihlal edilmediğine; ulusal mahkemelerin, başvuranın ifade özgürlüğü hakkı ile söz konusu derneğin itibarının korunması hakkı arasında adil bir denge kurduğunu belirterek de ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.