Ali Demir/Türkiye Kararı

Ali Demir/Türkiye (9161/07) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. Maddesi kapsamında, bir süredir zilyetliğinde bulunan taşınmazın adına tescili istemiyle açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik şikayetini incelemiştir. Mahkeme, başvuranın mülkiyet talebinin bir tapu kaydına değil kazandırıcı zamanaşımı hükümlerine dayandığını ve bu bağlamda ulusal mahkemelerin lehine hüküm vereceğine ilişkin beklentinin meşru bir beklenti olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığını tespit etmiştir. Başvuranın esasen zilyetliğinde bulunan taşınmazın niteliğinden şikayetçi olduğunu belirten Mahkeme, sürdürülen zilyetliğin süresinden bağımsız olarak kesinleşmiş orman sınırları içerisindeki taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı ile iktisabının mümkün olmadığını belirterek, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.