Ahmet Aksu/Türkiye Kararı

Ahmet Aksu/Türkiye (2715/06) ve diğer 8 başvuruya ilişkin karar da Başvuranlar tarafından, arazilerine kamulaştırmasız el atıldığından bahisle idare aleyhine açılan tam yargı davasında hükmedilen tazminata düşük faiz oranı uygulanması nedeniyle mülkiyet haklarının ihlal edildiği ileri sürülmektedir.
AİHM,  başvuranların şikayetine ilişkin nihai kararın,  tazminat davasına konu derece mahkemesi  kararına karşı yapılan temyiz talebine ilişkin Yargıtay kararı olduğunu  tespit ederek,   başvurunun anılan  Yargıtay kararın tebliğinden itibaren 6 aylık başvuru süresi içinde yapılmadığı  gerekçesiyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.