32127/07 Giroud and Solari/Türkiye Kararı

32127/07 Giroud and Solari/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuranlar, Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamında, bir adanın kadastral durumunun tespitine ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kadastro tespitinin yapılmasının sağlanmasına ilişkin taleplerinin hiçbir yerel mahkeme tarafından incelenmediği ve bu nedenle mahkemeye erişim haklarının engellendiğinden şikâyet etmiş olup; AİHM, başvuranların adada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kadastro çalışması yapılması talebine ilişkin yargılamalar yönünden yerel mahkemelerin böyle bir davada işin esasını incelemiş olsalar dahi, sonucun başvuranların ada ile ilgili mülkiyet iddiaları için doğrudan belirleyici olmayacağını, böyle bir sonucun söz konusu mülkiyet iddialarının tanınmasını değil, yalnızca adada bir kadastro araştırmasının yapılmasına izin veren veya zorunlu kılan koşulların varlığının tanınması veya tanınmaması sonucunu ortaya çıkaracağını ifade etmiş ve söz konusu yargılamaların sonucunun medeni hak ve yükümlülükler yönünden doğrudan belirleyici olmayacağını belirterek şikâyetin Sözleşme hükümleriyle konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle reddine karar vermiştir. AİHM, ayrıca başvuranların adanın kadastral durumunun tespitine ilişkin açtığı tespit davasına ilişkin yargılamalar yönünden şikâyeti ile ilgili olarak, yalnızca bir olgunun tespiti ile ilgili olan söz konusu tespit davalarının, başvuranların medeni hakları veya Devletin 6 § 1 maddesi kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili bir ihtilaf tespit etmediklerini bu nedenle Sözleşmenin 6 § 1 maddesinin uygulanmasını gerektirmediği kanaatine vararak Sözleşme hükümleriyle konu bakımından bağdaşmadığı gerekçesiyle reddine karar vermiştir.