İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri
Birleşmiş Milletler Antlaşması Uluslararası Adalet Divanı Statüsü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966) ve 1976 tarihli Ek İhtiyari 1.Protokol Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi' ne (16 Aralık 1966) Ek 1989 tarihli Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ilişkin İhtiyari 2.Protokol Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki Gelişme Hakkına Dair Bildiri Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi BM Genel Sekreter Kofi Annan' ın "21.Yüzyılda BM" Raporu Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu (6-12.03.1995) ve Kopenhag Toplumsal Kalkınma Eylem Programı (6-12.03.1995) Devletler Arasına Birleşmiş Milletler Şart' ına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) sayılı 24 Ekim 1970 tarihli Genel Kurul Kararı) Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: BM Genel Kurulu' nun 3814 (XXIX) Sayılı, 1974 Tarihli Kararı BM Genel Kurulu'nun 377(V) sayılı ve 3.11.1950 tarihli "Barış İçin Birleşme" Kararı BM Genel Kurulu'nun 1962 tarihli ve 1803 sayılı "Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Hakkı'ndaki Kararı Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevleri'ne İlişkin BM Genel Kurulu'nun 1974 Tarihli 3281(XXIX) Sayılı Kararı Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli BM Sözleşmesi Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (1944) Dine veya İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri (BM Genel Kurulu' nun 55 Sayılı 25 Kasım 1981 Tarihli Kararı) Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri BM Genel Kurulu'nun 1514(XV) Sayılı 14 Aralık 1960 Tarihli Kararı Jenosit'in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme BM Genel Kurulu'nun 260A(III) Sayılı ve 9 Aralık 1948 Tarihli Kararı Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler ve Ek Prtokolleri Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşma Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Biyoçeşitlilik Çeşitlilik Sözleşmesi BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Dair Sözleşme BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi BM Uluslar Arası Sivil Havacılığın Güvenleğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme BM Diplomasi Ajanları Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme BM Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme BM Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme BM Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme