İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Konseyi Temel İnsan Hakları Belgeleri
Avrupa Konseyi‘nin Statüsü Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Protokol Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Protokol Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedeler için Planlardan Başkaları için Sosyal Güvenliğe Dair Avrupa Geçici Sözleşmesi Yaşlılar, Maluller ve Felaket Zedeler için Planlardan Başkaları için Sosyal Güvenliğe Dair Geçici Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Üniversiteye Girişte Diplomaların Denkleğine Dair Avrupa Sözleşmesi Patent Başvurusu için Yerine Getirilmesi Gereken İşlemlere Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi Kuruluşa Dair Avrupa Sözleşmesi Savaş Malüllerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Üniversite Tahsili Müddetlerinin Muadeletine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi Televizyon Filmleri Yoluyla Program Değişimlerini İçeren Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçünçü Protokol Motorlu Taşıtlar Açısından Hukuki Sorumluluğa Karşı Zorunlu Sigortaya Dair Avrupa Sözleşmesi Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi Teşhis veya Tedavi Amacıyla Hastahaneler ve Diğer Tıbbi Kurumlarda Ücretsiz Olarak Ödünç Kullanılmak Üzere Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Kan Grupların Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol Sözleşmenin 29. 30. ve 34. Maddelerini Değiştiren İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Üçüncü Protokol Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu Avrupa Farmakopesinin Geliştirilmesine İlişkin Sözleşme Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 22. ve 40. Maddelerini Değiştiren Beş Sayılı Protokol Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Uluslararası Nakliyat Esasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Ceza Yargılarının Milletler Arası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi Ceza Koğuşturmalarının Aktarılması'na Dair Avrupa Sözleşmesi Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına İlişkin Sözleşme Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne Ek Anlaşma Cenazelerin Nakli Anlaşması Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Protokolüne Ek Protokol Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Protokolüne Ek Protokol Dokuları Guruplandırmaya Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Sözleşmesi Suçluların İadesi Sözleşmesine Ek Protokol Doku Tipleme Reaktiflerinin Değişimi ile İlgili Avrupa Anlaşmasına Ek Protokol Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne Dair Avrupa Sözleşmesi Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Uluslar Arası Nakil Süresince Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Avrupa Tabii Hayatını Bitki ve Hayvanların Yaşadığı Yerleri Koruma Altına Alınmasına Dair Sözleşme Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Açısından Bireylerin Korunması Sözleşmesi İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Karşılıklı Verilmesine Dair Avrupa Anlaşmasına Ek Protokol Teşhis veya Tedavi Amaçlı Hastanelerde ve Diğer Tıbbi Kurumlarda ücretsiz kredide Kullanılacak Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Geçici İthalatına İlişkin Geçici İthalat Anlaşması Ek Protokolü Kan Gruplama Reaktiflerinin Değişimi ile İlgili Avrupa Anlaşması Ek Protokolü Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme Avrupa Televizyon Yayınlarının Korunması Anlaşması Protokolü Ek Protokolü Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokol İnsan Haklarının ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 8. Protokol Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi Mahalli İdareler Avrupa Antlaşması Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İşkencenin ve Gayri İnsani yada Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Andlaşması Protokolüne Ek 3. Protokol Sınır Ötesi Televizyona Dair Avrupa Sözleşmesi İlaç Kodeksinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme Protokolü Anti Doping Sözleşmesi Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşmaya Ek 5. Protokol Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Karapara) Arkeolojik Mirasın Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Sinematografik Eserlere Dair Avrupa Sözleşmesi İşkencenin ve Gayri İnsani yada Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 Protokol Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme 2 No.lu Protokol İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye, Sözleşmeyle Ön Görülen Takip Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin Ek 11. Protol Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması Çocuk Haklarının Kullanımı Avrupa Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Dokunulmazlıkları Hakkında Genel Anlaşmanın Altıncı Protokolü Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi Ek Protokol Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek-2 Nolu Protokol Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi Her Koşulda Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi 13 No.lu Protokolü Terörizmin Bastırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesini Değiştiren Protokol Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Suçluların İadesi Sözleşmesine Ek-3 Protokol Suçluların İadesi Sözleşmesine Ek-4 Protokol
Statute of the Council of Europe General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance European Convention on Social and Medical Assistance European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities European Convention Relating to the Formalities Required for Patent Applications European Cultural Convention European Convention on Establishment Agreement on the Exchange of War Cripples Between Member Countries of the Council of Europe with a View to Medical Treatment European Convention on the Equivalence of Periods of University Study Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe European Convention on Extradition European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin European Agreement Concerning Programme Exchanges by Means of Television Films Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe European Convention on Compulsory Insurance Against Civil Liability in Respect of Motor Vehicles European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for use on Free Loan in Hospitals and Other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment European Social Charter Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports Between the Member Countries of the Council of Europe European Agreement on Mutual Assistance in the Matter of Special Medical Treatments and Climatic Facilities European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention European Code of Social Security Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia European Agreement for the Prevention of Broadcasts Transmitted From Stations Outside National Territories Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending Articles 22 and 40 of the Convention European Convention on Information on Foreign Law European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers European Convention for the Protection of Animals During International Transport European Convention on the International Validity of Criminal Judgments European Convention on the Repatriation of Minors European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills Supplementary Agreement for the Application of the European Convention on Social Security European Convention on Social Security Agreement on the Transfer of Corpses Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents Additional Protocol to the European Convention on Extradition Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents European Convention on the Suppression of Terrorism European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid European Convention on the Legal Status of Migrant Workers Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals During International Transport Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin Additional Protocol to the Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment Additional Protocol to the European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents Convention on the Transfer of Sentenced Persons Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe European Charter of Local Self-Government European Convention for the Protection of Pet Animals European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts European Convention on Transfrontier Television Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia Anti-Doping Convention Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe Convention On Laundering,Search, Seizure And Confiscation Of The Proceeds From Crime European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised) European Convention on Cinematographic Co-Production Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery Established Thereby Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesy European Convention on the Exercise of Children's Rights European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being With Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television Criminal Law Convention on Corruption Civil Law Convention on Corruption European Landscape Convention Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid Protocol No. 2 to the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Affairs Convention on Cybercrime Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning the Abolition of the Death Penalty in all Circumstances Protocol Amending the European Convention on the Suppression of Terrorism Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption Convention on Contact Concerning Children Convention on the Prevention of Terrorism Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds From Crime and on the Financing of Terrorism Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse Annex-3 Protocol to the Convention on the Return of Criminals Annex-4 Protocol to the Convention on the Return of Criminals
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza İnfaz Alanındaki Tavsiye Kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Avrupa Cezaevi Kuralları" Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarına İlişkin R (2010) 1 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartlı Tahliye Hakkında R (2003) 22 Sayılı Tavsiye Kararı BM Genel Kurulu'nun 2002/12 Sayılı Ceza Meselelerinde Onarıcı Adalet Programlarının Kullanımına İlişkin Temel İlkeler Hakkındaki Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkında Avrupa Kurallarının Uygulanmasının Geliştirilmesi Konusunda R (2000) 22 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezaevinin Aşırı Kalabalıklaşması ve Cezaevi Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R (99) 22 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Ceza İşlerinde Arabuluculuk Konulu R (99) 19 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Ceza ve Tedbirlerin Uygulanmasıyla İlgili Personel Hakkındaki R (97) 12 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkındaki R (92) 16 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Çocuk Suçluluğuna Karşı Toplumsal Tepkiler Hakkındaki R (87) 20 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartla Tahliye Edilen veya Şartla Mahkûm Edilen Suçluların Gözetimi Hakkında Avrupa Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin R (79) 14 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Hapis Cezasına Alternatif Belirli Ceza Tedbirleri Hakkında R (76) 10 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Suçlularla Grupsal ve Toplumsal Çalışmalar Hakkındaki R (73) 24 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Şartlı Tahliye Edilen veya Şartlı Cezalandırılanların Tahliye Sonrası Gözetimi ve Korunması için Alınan Tedbirlerin Pratik Organizasyonu Hakkında R (70) 1 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezanın Ertelenmesi, Denetimli Serbestlik, Hapis Cezasına Diğer Alternatifler Hakkında R (65) 1 Sayılı Tavsiye Kararı