İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ PROJESİ

İfade ve basın özgürlüğü, AİHS’nin 10. maddesi uyarınca güvence altına alınan temel insan hakkıdır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Avrupa Konseyi üye devletlerinin tamamı bu ilkeye bağlı kalacakları yönünde bir taahhütte bulunmuşlardır.
Doğru işleyen demokratik bir toplumda herkes fikirlerini ve görüşlerini ifade etme ve haber almakta kendisini özgür hissetmelidir. AİHM içtihatları uyarınca ifade ve basın özgürlüğü, bizatihi kendisi için değil, diğer hakların korunması açısından da merkezi bir rol oynamaktadır.

15-17 Kasım 2011 tarihlerinde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve AİHM içtihatları ışığında sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı Çalıştay’da ifade ve basın özgürlüğü konularına ağırlıklı bir şekilde yer verilmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü konusunda mevzuat ve uygulamayı değiştirecek güçlü bir siyasi istek bulunduğunu vurgulamıştır.

İfade ve basın özgürlüğünün düzenlendiği ulusal mevzuatta ve bu mevzuatın uygulanmasında bazı yapısal sorunlar bulunmaktadır. Bu durum, AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği birçok karar ile Parlamenterler Meclisi ve İnsan Hakları Komiseri Raporları dâhil birçok raporda vurgulanmıştır. Ulusal mevzuatın kapsamı ve uygulanması, gazeteciler aleyhine başlatılan önemli sayıda soruşturmaya da neden olmuştur.

Avrupa Konseyi ile işbirliği halinde ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile birlikte gerçekleştirilecek bu projede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında ortaya konulan standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında; ifade ve basın özgürlüğünün korunması bağlamında Avrupa Konseyi üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek bu şekilde, iyi uygulamaları araştırmak ve ülke uygulamaları açısından kıyas yapma imkânı elde edilecektir.
Ayrıca, AİHS’nin Türk Hukuk Sisteminde daha etkin uygulanmasını sağlamak ve bu amaçla ulusal ve uluslararası uzmanlarla fikir alışverişinde bulunma gayesiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum olmak üzere dört şehirde yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecektir.

Bunun yanında, proje süresince AİHM içtihatları doğrultusunda Türkiye’de ifade özgürlüğünün ulusal mevzuat, yüksek mahkeme içtihatları ve AİHM kararları bağlamında inceleneceği ve hâkim ve savcıların yararlanabilmesini amaçlayan bir kitap hazırlanacaktır

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←