İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANA HİZMET BİRİMİ OLARAK TEŞKİLATLANDIRILMIŞTIR

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, 25 Ağustos 2017 tarihli ve 694 sayılı KHK'nın 80. maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna eklenen 13/C maddesi uyarınca 2011 yılından itibaren faaliyet gösterdiği Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılarak Bakanlığımız ana hizmet birimi olarak teşkilanlandırılmıştır.

2992 sayılı Teşkilat Kanununun 13/C maddesinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şu şekilde belirlenmiştir:

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek ve savunmaları hazırlamak, gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak.

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, ülkemiz aleyhine hükmettiği tazminatlar ile masrafların ödemesini yapmak.

- Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek.

- İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı tarafından verilen tazminatların ödemesini yapmak.

- Rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak.

- İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ülkemiz hakkındaki verdiği kararların Türkçeye çevrilmesini sağlamak.

- Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←