Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hâkim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru

A. GENEL BİLGİLER 
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 22. maddesine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev yapacak hâkimler, her Yüksek Sözleşmeci Taraf adına ve her Yüksek Sözleşmeci Tarafın sunacağı üç kişilik liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından salt çoğunlukla seçilir.
2. AİHM’de görev yapmak üzere Türkiye adına seçilmiş olan hâkimin görev süresi 30 Nisan 2017’de sona erecektir. 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren AİHM’de görev yapacak olan hâkimin belirlenmesi amacıyla Devletimiz tarafından 3 aday önerilecektir. Önerilecek adayların değerlendirilmesine ilişkin olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi karar ve rehber ilkeleri çerçevesinde belirlenen başvuru şartları, izleyen maddelerde yer almaktadır. 
B. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvuru

Adayların 17 Mayıs 2016 - 17 Haziran 2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. Başvuru için istenen belgeler

Adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla T.C. Dışişleri Bakanlığı (AİHM Hâkim Seçimi Başvurusu) Doktor Sadık Ahmet Caddesi No:8 Balgat 06100 Ankara adresine yapmaları gerekir:

 1. Adli sicil belgesi,
 2. Ekte belirtilen formata göre İngilizce veya Fransızca hazırlanan özgeçmiş,
 3. Varsa, bağlı bulundukları kurum tarafından verilmiş hizmet belgesi.

Başvuruların 17 Haziran 2016 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı’na ulaşması gerekmektedir. Bu tarihe kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. Adaylarda aranacak özellikler

3.1.

 1.   Türk vatandaşı olmak,
 2. Yüksek ahlaki karaktere sahip olmak,
 3. Avrupa Konseyi AİHM yargıç adayları Danışma Paneli’ne bildirileceği en son tarih olan 9 Eylül 2016 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmuş olmak ve 60 yaşından gün almamış olmak,
 4. AİHM’in resmi dilleri olan Fransızca veya İngilizce dillerinden birini akıcı olarak kullanabildiğini belgelemek, diğerini ise en az orta düzeyde bilmek (Akıcı olduğunu bildirdiği dil için uluslararası geçerliliğe sahip belgeyle ispatlanan IELTS Akademik: 6,5 TOEFL-IBT: 90, PTE Akademik: 71 ve Fransızca’dan DALF C1 veya denkliği kabul edilebilecek başka sınavlardan alınan puanlardan birine sahip olmak),
 5. Hukuk fakültesinden mezun olmak ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültelerinde dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 6. Türk hukuk sistemi ve uluslararası kamu hukuku bilgisine sahip olmak,
 7. Herhangi bir mahkûmiyeti bulunmamak ,
 8. Seçilmeleri halinde, görevleri süresince bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları ile bağdaşmayan veya görevlerini tam zamanlı olarak yerine getirmelerine engel olacak başka bir işle meşgul olmamayı taahhüt etmek,
 9. Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. 

3.2.  Yukarıdaki şartların yanında adayların aşağıdaki şartlardan birini taşıması gerekir:

 1. Öğretim üyesi olanlar için en az doçent unvanını kazanmış olmak,
 2. Hâkim ve savcılar için 2802 sayılı Kanun uyarınca birinci sınıf olmak ve birinci sınıf olduğu tarihten itibaren 3 yıl geçmiş olmak,
 3. Yüksek Mahkeme üyesi olmak,
 4. Avukatlar için en az 15 yıl süreyle fiilen avukatlık yaptığını belgelemek,
 5.  Diğer adaylardan kamu görevlisi olanlar için en az 15 yıl kamuda çalışmış olmak, kamu görevlisi olmayanlar için ise en az 15 yıl fiili mesleki tecrübeye sahip olmak

Adayların Belirlenmesi

  1. Ön değerlendirme

Başvuruların alınmasından sonra adayların aranan özellikleri haiz olup olmadığı hususu ve bu suretle mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından 20-24 Haziran 2016 tarihleri arasında ön değerlendirme yapılarak belirlenir.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Dışişleri Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2016 tarihine kadar bilgilendirilir. Bu bildirimde mülakat günü ve yeri de belirtilir. Bu tarihe kadar bilgilendirilmeyen aday adaylarının müracaatları kabul edilmediği anlamına gelir.

  1. Mülakat
   1. Mülakat Komisyonunun Oluşumu

Mülakat Komisyonu:
Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği yardımcısı başkanlığında;
Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği yardımcısı,
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği yardımcısı,
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri,
Yargıtay Başkanı tarafından belirlenecek bir üye,
Danıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir üye ve
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Kurul üyeleri arasından görevlendirilecek bir kişiden oluşur.

   1. Mülakat

Mülakat Komisyonu; 11-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında uygun bir gün veya günlerde Ankara’da toplanır. Bu tarih başvuranlara mülakata çağrı bildiriminde belirtilir.
Komisyon listeyi, adaylarda aranan şartlar, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin kabul ettiği ilgili kararlar ve rehber ilkeler ışığında; adayların önerildikleri görevin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını dikkate alarak belirler.  Mülakat Komisyonu görüşmeye gelen adaylar içerisinden Bakanlar Kurulu’na sunulacak 6 kişilik listeyi belirler.
Komisyon tarafından belirlenen 6 aday, 1 Ağustos 2016 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa iletilir.

  1. Nihai Listenin Tespiti

Bakanlar Kurulu, 1 Eylül 2016 tarihine kadar Mülakat Komisyonu’nun önerdiği 6 kişilik listeden nihai olarak bildirilecek 3 kişiyi tespit eder. Bu liste oluşturulurken her üç adayın da aynı cinsiyetten olmaması göz önünde bulundurulur. 
3 kişilik nihai liste en geç 9 Eylül 2016 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Konseyi’ne bildirilir.

      EK   
ÖZGEÇMİŞ FORMATI

Model curriculum vitae for candidates seeking election to the European Court of Human Rights
I. Personal details
Name, forename
Sex
Date and place of birth
Nationality/ies

II. Education and academic and other qualifications

III. Relevant professional activities
a. Description of judicial activities
b. Description of non-judicial legal activities
c. Description of non-legal professional activities
(Please underline the post(s) held at present)

IV. Activities and experience in the field of human rights

V. Public activities
a. Public office
b. Elected posts
c. Posts held in a political party or movement
(Please underline the post(s) held at present)

VI. Other activities
a. Field
b. Duration
c. Functions
(Please underline your current activities)
VII. Publications and other works
(You may indicate the total number of books and articles published, but mention only the most important titles (maximum 10))
VIII. Languages

(Requirement: an active knowledge of one of the official languages of the Council of Europe and a passive knowledge of the other)
                                     

 

Language

Reading

Writing

Speaking

very good

good

fair

very good

good

fair

very good

good

fair

a. First language:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

(Please specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Official languages:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– English

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

– French

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

c. Other languages:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

....................................

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

IX. In the event that you do not meet the level of language proficiency required for the post of judge in an official language [the second], please confirm your intention to follow intensive language classes of the language concerned prior to, and if need be also at the beginning of, your term of duty if elected a judge on the Court.

X. Other relevant information

XI. Please confirm that you will take up permanent residence in Strasbourg if elected a judge on the Court.


INFORMATION FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY BY THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY:
Complete address (No, Street, Postal Code, Town, Country):
Telephones:
Mobile:
Professional:
Personal:
E-mail:
Fax (optional):

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←