Page 9 - dergi
P. 9

AİHM KARARLARI - TEMATİK İNCELEMELER    9


      •  Üç hâkimden oluşan Mahkeme  i -- Sözleşmeci Devletler arasında  AİHM bünyesinde etkin bir filt-
        komitelerinin, oybirliğiyle, bir  düzenlenen konferanslarla soruna çö- releme sisteminin kurulması ge-
        bireysel başvurunun kabul edile- züm aranmış ve AİHS ile Mahkeme  rekliliği,
        bilirlik koşullarını taşımadığına  İçtüzüğü’nde bir dizi değişikliklere  •  Aynı konuda yapılan çok sayı-
        karar vererek başvuruyu redde- gidilmiştir.           da mükerrer başvuru ile Mah-
        debilmeleri ve bu kararların ke- ii -- AİHM’in yol göstermesi ile Söz- keme’nin mâruz kalacağı vakit
        sin olması, ayrıca      leşmeci Devletler, Mahkeme nezdin-  kaybını en aza indirebilmek için,
      •  Belirli koşullar dahilinde uyuş- de derdest bulunan başvurular açı- başvurucular ve Sözleşmeci Dev-
        mazlığın 17 hâkimden oluşan  sından geçerli olacak yeni iç hukuk  letler arasında dostâne çözüme gi-
        Büyük Daire tarafından incele- yolları oluşturmaya başlamış ve Mah- dilmesinin teşvik edilmesi, ayrıca
        nebilmesi şeklinde kendini gös- keme kararlarıyla söz konusu derdest  Mahkeme’nin pilot karar uygula-
        termiştir.          başvurular incelenmek üzere bu yeni  masını hayata geçirmesi ve Mah-
      AİHM’in 01.11.1998 tarihinden itiba- kurulan iç hukuk mekanizmalarına  keme’nin tekrar eden başvuruları
                                          karara bağlama sürecinin kolay-
      ren geçerli olan bu yeni organizasyon  yönlendirilmeye başlanmıştır.  laştırılması gerekliliği,
      ve işleyiş şeklinin en önemli yönü,  Bu kapsamda iş yükü sorununa çö- •  Karara bağlayacağı dosyalar açı-
      Sözleşme’ye taraf olan Devletlerin  züm bulmak ve Mahkeme’nin etkin  sından öncelik politikasını belir-
      yargı yetkisi alanındaki her bir bireyin,  işleyişinin sürdürülebilirliğine kat- lerken Mahkeme’nin, çok sayıda
      (arada Komisyon gibi bir filtre me- kıda bulunmak üzere AİHS’e taraf  başvurunun yapılmasına neden
      kanizması bulunmaksızın) doğrudan  devletler tarafından ilk olarak 2010  olan yapısal problemlere ilişkin
      Mahkeme’ye erişim imkânına sahip  yılında Interlaken’de, 2011 yılında  dosyaları dikkate alması gerek-
      hâle gelmesi idi. Ne var ki insan hak- İzmir’de, 2012 yılında Brighton’da,  liliği,
      larının korunması noktasında büyük  2014 yılında Oslo’da ve 2015 yılın- •  Mahkeme içtihatlarının, gerek
      bir reform sayılan ve AİHM’i benzer  da Brüksel’de konferanslar  düzen- Sözleşmeci Devletler gerekse
                                  4
      uluslararası kuruluşlardan farklı bir  lenmiş; bu konferanslar sonucunda  potansiyel başvurucular açısın-
      konuma getiren bu gelişme, Mahkeme  Mahkeme’nin etkinliğinin korunması  dan hukuki öngörülebilirliği
      önünde derdest bulunan uyuşmazlık- amacına yönelik bildiriler ve eylem  mümkün olduğunca fazla sağla-
      ların sayısının zaman içerisinde hızla  planları yayınlanmıştır. Özellikle bu  yacak şekilde açık ve istikrarlı
      artmasına yol açmıştır.      konferansların ilk düzenlenenlerine  olması gerekliliği.
                       bakıldığında, Sözleşmeci Devletlerin
      Bu kapsamda 31 Aralık 2009 tarihi iti- Mahkeme’nin artan iş yükü sorununa  Bu çerçevede anılan konferansların
      bariyle Mahkeme’nin derdest başvuru  çözüm bulmak amacıyla şu hususlara  etkisiyle, Mahkeme’nin etkinliğini
      sayısı 120.000’e ulaşmış, bir sonraki  dikkat çektikleri göze çarpmaktadır: uzun vadede garanti altına almayı ve
      yıl bu sayı 140.000’e çıkmış, 2011               özellikle bireysel başvuru sistemi-
      yılının sonunda ise 151.000’i bulmuş- -  Bireysel başvuru sisteminin öne- nin devamını sağlamayı amaçlayan
      tur. Bu durum, yani bireysel başvuru  mi ve sürdürülmesi gerekliliği, AİHS’e ek bazı yeni protokoller ha-
        3
      sayısının fazlalığı, AİHM’in yakın za- •  Sözleşme’de tanımlanan hak  zırlanmıştır. Bu protokollerden 14 nu-
      man içerisinde karşılaştığı en önemli  ve özgürlüklerin güvence altına  maralı Protokol 01.06.2010 tarihinde
      yapısal sorun haline gelmiş ve Mahke- alınmasında öncelikli vazifenin  yürürlüğe girmiştir. Söz konusu pro-
      me’nin bireysel başvurulara dayanan  Mahkeme’ye değil, Sözleşmeci  tokolün Mahkeme işleyiş sisteminin
      mevcut işleyiş sisteminin sürdürülebi- Devletlere ait olduğu (ikincillik  etkinliğine getirdiği en önemli katkı,
      lirliğini tehlikeye sokmuştur.    prensibi, “principle of subsidia- kabul edilebilirlik koşullarını taşıma-
                         rity”), bu çerçevede Devletlerin  yan bireysel başvuruların reddedilme-
      Devam eden süreçte, artan iş yükü  Sözleşme’de tanınan haklarının  sinde “üç hakimden oluşan komitenin
      sorunuyla mücadele edilmesi ve bu- ihlal edildiğini ileri süren birey- oybirliği ile karar alması” koşulunu,
      nun sonucunda Mahkeme’nin etkinli-  ler için iç hukukta hak arayabi- “tek hakim tarafından karar alınma-
      ğinin korunması ve bireysel başvuru  lecekleri uygun mekanizmaları  sı” şeklinde değiştirmesi ve yine “üç
      mekanizmasının sürdürülebilirliğinin  kurması ve işletmesi gerekliliği, hakimden oluşan komitenin AİHM’in
      sağlanması amacıyla Avrupa Konseyi  •  Kabul edilebilirlik koşullarını  yerleşik içtihadına konu oluşturan
      ve AİHM tarafından bir dizi tedbirler  sağlamayan başvurular ile Mah- hususlarda başvuruların kabul edile-
      alınmıştır. Bu tedbirleri şu iki başlık  keme’nin maruz kalacağı vakit  bilirliği ve esası hakkında karar ver-
      altında özetleyebilmek mümkündür:   kaybını en aza indirebilmek için  mekle yetkili kılınması” olmuştur.

      3  https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c= , “All analysis of statistics”, 20.07.2018.
      4  Bu konferanslardan sonuncusu 11-13 Nisan 2018 tarihinde Kopenhag’da düzenlenmiştir. Bu konferans sonucunda yayınlanan bildiride göze
        çarpan hususlar, “Sözleşme güvencelerinin ulusal düzeyde hayata geçirilmesinin (ikincillik prensibinin) önemi”, “Mahkeme ile sözleşmeci dev-
        letler arasında yapıcı ve süreklilik arz eden diyaloğun gerekliliği”, “iş yükü sorununun halen arzu edilen düzeyde çözümlenememesi”, “AİHM’e
        seçilecek hâkimlerde arzu edilen niteliğin sağlanabilmesi için taraf devletler ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından dikkate alınması
        gereken hususlar” başlıkları altında özetlenebilecektir.


                                                 İnsan Hakları
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14