Page 8 - dergi
P. 8

8   AİHM KARARLARI - TEMATİK İNCELEMELER


                                          maddi olayların aydınlatılması
                                          için araştırma yapmakta, ve
      Kuruluşundan Günümüze                       •  tarafların uyuşmazlık konusun-
                                          da dostane çözüme ulaşması için
                                          çaba sarf etmekteydi.
      AVRUPA İNSAN HAKLARI                        Taraflar arasında dostane çözüme ulaşı-

                                        lamaması durumunda Komisyon, “ilgi-
      MAHKEMESİ’NİN                           li Devletin Sözleşme’den kaynaklanan
                                        yükümlülüklerine aykırı hareket edip
      İŞLEYİŞİNDE ve                           etmediği ve uyuşmazlığın ne yönde
                                        çözümlenmesi gerektiği” hususundaki
      YARGILAMA USULÜNDE                         görüşünü de içeren bir rapor hazırlaya-
                                        rak bu raporu Avrupa Konseyi Bakan-
      YAPILAN REFORM                           lar Komitesi’ne (Bakanlar Komitesi)
                                        sunmaktaydı. Komisyon raporunun
                                        Bakanlar Komitesi’ne intikal ettiği ta-
      ÇALIŞMALARI                            rihten itibaren 3 ay içerisinde ise -belli
                                        koşullar dahilinde- konunun AİHM’e
                                        taşıması mümkündü. Komisyon rapo-
                                                1
                                        runun Bakanlar Komitesi’ne iletilme-
                                        sinden itibaren 3 ay içerisinde şikayetin
      DR. EMRE AKBULUT                          AİHM’e intikal ettirilmediği durum-
      Tetkik Hâkimi                           larda ise somut olayda AİHS’in ihlal
                                        edilip edilmediğine, 2/3 çoğunlukla
                                        alacağı kararla, siyasi bir organ olan
                                        Bakanlar Komitesi karar vermekteydi.
                                                      2
                      Yürürlüğe girdiği 03.09.1953 tarihi
                      itibariyle Avrupa İnsan Hakları Söz- Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği 1953
                      leşmesi’nin (Sözleşme-AİHS) bünye- yılı itibariyle geçerli olan bu koruma
                      sinde yer verdiği haklar bakımından  sistemi uyarınca AİHM, bugünkü gibi
                      öngörmüş olduğu koruma mekaniz- sürekli çalışan bir Mahkeme konumun-
                      ması bugünkünden oldukça farklıy- da değildi. AİHM, kendisine intikal
                      dı. Bu çerçevede söz konusu tarihte  eden sınırlı sayıdaki başvuruyu gö-
                      Sözleşme kapsamında yer alan hak ve  rüşmek üzere ayda birkaç günlüğüne
                      özgürlüklerin ihlal edildiği iddiası ile  toplanıp uyuşmazlıkları karara bağla-
                      yapılacak şikâyetleri incelemekle yet- maktaydı. Ancak 11.05.1994 tarihin-
                      kili 2 ayrı organ belirlenmişti: “Avrupa  de imzalanan AİHS’e ek 11 numaralı
                                        Protokol’ün 01.11.1998 tarihinde yü-
                      İnsan Hakları Komisyonu (Komisyon)”  rürlüğe girmesiyle birlikte Komisyon
                      ve “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  lağvedildi ve Mahkeme yeni organi-
                      (AİHM-Mahkeme)”.
                                        zasyonuyla, sürekli görev yapan bir
                      Bu organlardan Mahkeme’ye o dönem  uluslararası mahkeme olarak çalışmaya
                      itibariyle bireysel başvuru yapılabil- başladı. Bu protokol sonrası AİHS’in
                      mesi mümkün değildi. Sözleşme’de  öngördüğü koruma mekanizması,
                      tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin- •  AİHM’in sürekli olarak görev
                      den birisinin ihlal edildiği iddiasında  yapması, Sözleşme hükümlerinin
                      olan bir bireyin veya hükümet dışı ku- ihlal edildiği iddiasıyla yapılacak
                      ruluşun doğrudan başvuru yapabileceği  başvuruları doğrudan incelemesi,
                      merci Komisyon’du. Bu kapsamda Ko- •  AİHM kararlarının, kural olarak, 7
                      misyon kendisine yapılan başvuruları, hâkimden oluşan daireler tarafın-
                                          dan verilmesi,
                      •  öncelikle kabul edilebilirlik koşul-
                        ları yönünden incelemekte,   1  Ancak bunun için ayrıca aleyhine başvu-
                      •  ardından tarafların görüşleri kap- ru yapılan devletin Mahkeme’nin yargı
                        samında ve gerekirse kendisinin  yetkisini tanımış olması da gerekliydi.
                        yürüteceği bir soruşturma ile şi- 2  Detaylı bilgi için bkz. AİHS’in 1950 yı-
                                         lında kabul edilen hükümleri, madde 28,
                        kayet dilekçesinde ileri sürülen  32, 48.


       İnsan Hakları
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13