Page 7 - dergi
P. 7

AİHM KARARLARI - TEMATİK İNCELEMELER    7


      Konferans sırasında Sayın Bakanı- rasyon metni, konferans sonrasında
      mız ve heyeti, ikili görüşmeler de  ilan edilmiştir. Deklarasyonda özet
      gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda;  olarak şu hususlara yer almıştır;
      AİHM Başkanı Guido Raimondi,
      Avrupa Konseyi (AK) Genel Sek- Sözleşme sisteminin etkinliğinin
      reteri Thorbjorn Jagland, AKPM  sürdürülmesinde tüm aktörlerin or-
      Başkanı Michele Nicoletti, AK İn- tak sorumluluğu, ikincillik ilkesinin
      san Hakları Komiseri Dunja Mijato- geliştirilmesi,
      vıc’le görüşmeler yapmıştır.
                       AİHM’in devletlerin takdir yetkisi-
      Sayın Bakanımızın yapmış olduğu  ne hassasiyet gösterilmesi,
      ikili görüşmelerde, ikincillik pren-
      sibinin önemi, AİHM hakim seçim  AİHM’e yetkin kişilerin seçilmesi
      süreci, kararların etkili icrası, Söz- için gerekli tedbirlerin alınması
      leşme reform çalışmaları ile Ülke-
      miz ile Avrupa Konseyi ilişkileri  AİHM kararlarının etkili icrası.

      konuları ele alınmıştır. Ayrıca Sayın
      Gül, AK İnsan Hakları Komiseri
      Dunja Mijatovıc’e yeni görevinde
      başarılar dilerken, AKPM Başkanı
      Michele Nicoletti’ye  görev süresi
      boyunca yapmış olduğu katkılardan
      dolayı teşekkür etmiştir.

      Sayın Bakanımız Almanya, Gürcis-
      tan ve Danimarka Adalet Bakanla-
      rıyla da ikili görüşmeler yapmıştır.

      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
      sisteminin reformu kapsamında Ka-
      sım 2017’den itibaren üye devlet-
      lerin katkılarıyla hazırlanan dekla-


                                                 İnsan Hakları
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12