Page 6 - dergi
P. 6

6   AİHM KARARLARI - TEMATİK İNCELEMELER

      AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ


      SİSTEMİNİN REFORMU ÇALIŞMALARI


      KAPSAMINDA KOPENHAG YÜKSEK


      DÜZEYLİ KONFERANSI YAPILDI


                      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
                      Sisteminin Reformu çalışmaları kap-
                      samında düzenli olarak 2010 yılın-
                      dan itibaren üst düzey konferanslar
                      yapılmaktadır. Bu kapsamda, İnter-
                      laken’de (2010), İzmir’de (2011),
                      Brighton’da (2012) ve Brüksel’de
                      (2015) gerçekleşen konferanslara Ül-
                      kemizden Bakan düzeyinde katılım
                      sağlanmıştır.

                      Bu toplantıların devamı niteliğinde
                      ve Avrupa Konseyi dönem başkanı
                      olan Danimarka’nın öncülüğünde
                      11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında
                      başkent Kopenhag’da yüksek düzeyli
                      konferans gerçekleşmiştir.

                      47 ülkenin üst düzey temsilcisiyle ka-
                      tılım sağladığı konferansa, Ülkemizi
                      Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit
                      GÜL temsil etmiştir. Sayın Bakanı-
                      mızın heyetinde İstanbul Milletvekili
                      ve AKPM Türk Heyeti üyesi Mustafa
                      YENEROĞLU, İnsan Hakları Dai-
                      resi Başkanımız Dr. Hacı Ali AÇIK- nin önemine değinmiş ve Ülkemizde
                      GÜL, Daire Başkanımız Ahmet Me-  yaşayan herkesin iç hukukta hak ve
                      tin GÖKLER ve Tetkik Hâkimi Tolga  özgürlüklerinin korunduğunun vur-
                      BAŞBOZKURT yer almıştır.      gusunu yapmıştır. Bakan Gül, Avrupa

                      Sayın Bakanımız Avrupa Konseyi  Konseyi ile Ülkemiz arasındaki yakın
                      ve ülke temsilcilerinin katılımıyla  temasın devam ettiğini vurgulamış an-
                      gerçekleşen toplantıda bir konuşma  cak; Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
                      gerçekleştirmiştir. Sayın Gül konuş- si’ne (AİHM) hakim seçim sürecinde
                      masına Ülkemizin terörle mücadele  ülke tercihlerine saygı gösterilmesi
                      konusunda üstüne düşen görevi yeri- konusunda da uyarılarda bulunmuş-
                      ne getirdiğini belirterek ve bu konuda  tur. Sayın Bakanımız konuşmasının
                      diğer üye ülkelerin de üzerlerine dü- sonunda reform çalışmalarının tutarlı,
                      şen görevi yerine getirmesi gerekti- bütünsel ve tarafsız bir şekilde ger-
                      ğinin altını çizerek başlamıştır. Sayın  çekleştirilmesi gerektiğini vurgulaya-
                      Bakanımız, ayrıca ikincillik ilkesi- rak sözlerini tamamlamıştır.


       İnsan Hakları
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11