Page 5 - dergi
P. 5

BAŞYAZI   5


      kemizde temel hak ve hürriyetlerin  Sayın Cumhurbaşkanımız tara- Bu işbirliğinin ve geliştirdiğimiz
      çok önemli bir kurumsal güvence  fından açıklanan, Hükümetimizin  bütün yasal ve yapısal tedbirlerin
      sağlamaktadır.          “Yüz Günlük Eylem Planı”ndaki  doğal sonucu olarak, vatandaşla-
                       kısa vadeli hedeflerden biri olan  rımızın memnuniyetini sağlama,
      Hükümetlerimiz döneminde dai-  “Yargıda Hedef Süre Uygulaması”- hak ihlallerini önleme ve giderme
      ma açık ve işler tutulmasına özen  na ise 3 Eylül 2018 tarihinden iti- konusunda çok güçlü bir zemine
      gösterilen hak arama yollarına, bu  baren başlanmıştır. Adil yargılama  kavuşmuş bulunuyoruz. Bu durum,
      dönem kanun hükmünde kararna- hakkının ayrılmaz bir parçası olan  ülkemizin AİHM önündeki görünü-
      meleriyle tesis edilen işlemlerin de- “makul sürede yargılanma hakkı”nı  münü de olumlu yönde etkilemiş ve
      netimini yapmak üzere, Olağanüstü  gözeterek geliştirdiğimiz bu uygula- ülkemiz aleyhindeki başvuru sayısı
      Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu  ma, her bir dava ve soruşturma türü  azalma seyrine girerek son 15 yılın
      da eklenmiştir. 23 Ocak 2017 tarihli  için belirlenen hedef sürelerin takibi  en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu
      KHK ile kurulan ve özerk biçimde  suretiyle yargısal süreçlerin hızlan- gelişme trendini koruyacak ve daha
      yapılandırılan Komisyon kararları- dırılmasına, sistemde gecikme veya  üst sıralara tırmanacağız.
      na karşı yargısal denetim imkanı da  tıkanmaya yol açan sebeplerin de  Temel vizyonumuz yargı sistemi-
      getirilerek, bilahare AİHM kararla- tespit edilerek çözüm üretilmesi- ne olan toplumsal güvenin korun-
      rıyla da teyit edilen etkili bir iç hu- ne çok büyük katkı sağlayacaktır.  ması ve artırılmasıdır. Bunun için
      kuk yolu oluşturulmuştur.     “Yüz Günlük Eylem Planı”nda,  sistemin etkinliğinin geliştirilmesi,
                       yargı hizmetlerinin kalitesini ve  makul sürede yargılama hakkının
      2017 yılında 694 sayılı KHK ile ceza  vatandaşlarımızın hukuk sistemin- güçlendirilmesi, adalete erişimin
      muhakemesi sistemine kazandırdı- den memnuniyetini artıracak pek  güçlendirilmesi  gibi  kavramlar
      ğımız soruşturma öncesindeki de- çok başka adım da bulunmaktadır.  üzerinde hassasiyetle duracağımız
      ğerlendirme mekanizması, soyut ve  Bu çerçevede, adalet hizmetlerini  hedefler olmaya devam edecektir.
      dayanaksız ihbarlar ya da konusu suç  geliştirmek için kurumsal çalışma- Adalete erişimin güçlendirilmesi-
      teşkil etmeyen şikayetler üzerine va- larımızda bir yol haritası değerin- nin bir boyutunu da sistemin şef-
      tandaşlarımızın gereksiz soruşturma  de olan Adalet Bakanlığı Stratejik  faflaştırılması, sistemin işleyişine
      işlemlerinin muhatabı olmasını ön- Planını bu süre içinde yenileyecek;  ilişkin yararlanıcıların bilgi edinme
      leyerek Anayasal güvence altındaki  yine yıl sonuna kadar, reform ça- kanallarının zenginleştirilmesi oluş-
      “lekelenmeme hakkı”nı daha güçlü  lışmalarımızın dayandığı temel bir  turmaktadır. Bakanlığımız İnsan
      bir korumaya kavuşturmuştur.   politika belgesi olan Yargı Reformu  Hakları Dairesi Başkanlığının ini-
                                        siyatifiyle başlayan bu yayının bu
                       Stratejisi’ni katılımcı bir anlayışla
      Daha güncel bir gelişme olarak, 25                 çerçevede önemli bir rol ifa edece-
      Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Bü- güncelleyeceğiz.         ğine, insan hakları alanında vatan-
      yük Millet Meclisi tarafından kabul  Ulaşılan hedefler ve tamamlanan  daşlarımızın bilgilendirilmesi kadar
      edilen 7145 sayılı Kanun ile İnsan  faaliyetler ışığında yenileme irade- hukuk profesyonellerinin de istifa-
      Hakları Tazminat Komisyonunun  si içinde olduğumuz bir diğer belge  de edeceği bir bilgi kaynağı haline
                                        dönüşeceğine inanıyorum. Yapılan
      görev alanı, uzun yargılama ve yargı  ise, son yılına girdiğimiz “Avrupa  başarılı çalışmaların ve uzmanlığın
      kararların icra edilmemesi iddiala- İnsan Hakları Sözleşmesi İhlalleri- bir meyvesi olarak gördüğüm, içe-
      rıyla Anayasa Mahkemesi’ne yapıl- nin Önlenmesine İlişkin Eylem Pla- rik yönünden dikkat çekici konula-
      mış bireysel başvuruları da kapsaya- nı”dır. İnsan hakları alanında far- rı içeren İnsan Hakları Dergimizin
      cak şekilde genişletilmiş; Tazminat  kındalığın arttırılması, standartların  hazırlanmasında emeği geçen tüm
      Komisyonu’na devri öngörülen bu  daha da geliştirilmesi ve atılacak  arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.
      tür başvurular yönünden ihtilafların  adımların bir takvim dâhilinde takip
      etkin ve hızlı çözümüne doğru büyük  edilmesini amaçlayan bu belgeyi de  Tarihin ve coğrafyanın çetin sınav-
                       yeni amaç ve hedefler doğrultusun-
      bir adım atılmıştır. Aynı Kanunla,  da en kısa zamanda güncelleyerek  larından geçtiğimiz şu günlerde
      AİHM önünde dostane çözüm veya  daha yüksek standartlara ulaşmada  insanı kerim bilen bir geleneğin
                                        varisleri olarak Anadolu’yu yurt
      tek taraflı deklarasyonla sonuçlandı- bir yol haritası haline getireceğiz.  edinen ecdadımız gibi adaleti şiar
      rılan dosyalar için iç hukukumuzda  Çalışmalarımızı sürdürürken üye- edinmek ve adaleti tecelli ettirmek
      yeniden yargılama imkanı getiril- si olduğumuz Avrupa Konseyi ve  görevimizin bilincinde, geçmişten
      miştir. Böylece, dostane çözüm veya  Konseyin insan haklarını koruma  devraldığımızı onurla taşırken ge-
      tek taraflı deklarasyonla mali hakları  amacıyla kurulmuş yargısal organı  lecek nesillere gururla teslim ede-
      tazmin edilen vatandaşlarımızın aynı  olan AİHM ile olan güçlü diyalog  bileceğimiz bir adalet düzenini tesis
      zamanda hukuken tatmin edilmesi  ve yakın iş birliğimizi korumaya  etme yönündeki gayretlerimize ara
      amaçlanmıştır.          özen göstereceğiz.        vermeden devam edeceğiz.


                                                 İnsan Hakları
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10