Page 4 - dergi
P. 4

4   BAŞYAZI

                      Temel hak ve hürriyetlere saygı, hak  mi için yeni başvuru mekanizmala-
      Abdülhamit GÜL         ve özgürlükler çerçevesinin korunup  rının geliştirilmesi son dönemin öne
       Adalet Bakanı         geliştirilmesi uluslararası toplumun  çıkan başlıkları arasındadır. Avrupa
                      üzerinde ittifak ettiği bir hedeftir.  İnsan Hakları Sözleşmesi sistemi-
                      Türkiye, bu hedef doğrultusunda son  nin öngördüğü ikincillik prensibine
                      on altı yıllık dönem içinde önemli  uygun olarak getirdiğimiz Anayasa
                      ilerlemeler kaydetmiş ve insan hak- Mahkemesine bireysel başvuru im-
                      larının korunmasında önemli bir rolü  kânı, idarenin demokratik denetimini
                      olan yargı sistemini de “güven ve- sağlayan Kamu Denetçiliği uygula-
                      ren”, “hızlı ve etkili işleyen” ve “adil  ması, ayrımcılık ve kötü muameleyle
                      sonuçlar” üreten bir mekanizma ola- etkin mücadele amacıyla ulusal bir
                      rak geliştirmek için yasal ve yapısal  önleme mekanizması olarak kur-
                      reform iradesini hiç bir zaman kay- duğumuz Türkiye İnsan Hakları ve
                      betmemiştir.            Eşitlik Kurumu, belirli konulardaki
                      Etki ve sonuçları en başta insan hak- ihlal iddialarını ele alarak vatandaş-
                      ları alanında görülen anayasal ve  larımızla Devlet arasındaki ihtilafları
                      yasal düzeydeki değişiklikler, hukuk  süratle gidermek üzere oluşturduğu-
                      sistemimize yeni kurum ve kavram- muz İnsan Hakları Tazminat Komis-
                      ları kazandırmıştır. Kişisel veri mah- yonu ve başta Avrupa İnsan Hakları
                      remiyetinin anayasal düzeyde bir hak  Mahkemesi önündeki Hükümet sa-
                      olarak tanımlanması, çocuk ve ka- vunmalarını hazırlama görevi olmak
                      dınlar başta olmak üzere dezavantajlı  üzere insan hakları alanında çalışma-
                      gruplara ait haklar ile sendikal hak- lar yapmak üzere Bakanlığımız bün-
                      ların korunmasına yönelik mevcut  yesinde kurduğumuz İnsan Hakları
                      güvencelerin artırılması, vatandaşla- Dairesi Başkanlığı bir birini tamam-
                      rımızın hak arama hürriyetinin tahki- layan ve destekleyen rolleriyle ül-


       İnsan Hakları
   1   2   3   4   5   6   7   8   9