Page 3 - dergi
P. 3

SUNUŞ   3

           Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL
           Başkan
              Kıymetli Okuyucular,
              Dörder aylık periyotlarla yayınlamayı planladığımız İnsan Hakları dergisinin ilk sayısı ile
              birlikte yayına başlıyoruz. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı olarak Avrupa İnsan Hakları
              Mahkemesi’ne (AİHM veya Mahkeme) Devletimiz aleyhine yapılan başvurulara görüş
              hazırlarken, Anayasa Mahkemesi’ne Bakanlığımız adına görüş vermekteyiz. Bilindiği
              üzere AİHM’e iç hukukun bütün aşamaları tüketildikten sonra başvurulabilmektedir. Öte
              yandan Mahkemenin önüne, zorunlu yargı yetkisini tanıyan 47 ülkenin iç hukuk süreçle-
              rinden geçmiş davalar incelenmek üzere gelmektedir. Dolayısıyla mahkeme, birbirinden
              farklı hukuk sistemlerinin denetiminden geçmiş başvuruları Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
              mesi (Sözleşme) bağlamında analiz ederek içtihadını oluşturmakta, yine Mahkeme içti-
              hadı birbirinden farklı koşullarda şekillenmiş iç hukukları etkilemekte, dönüştürmektedir.
              Öte yandan Mahkeme başta Birleşmiş Millletlerin insan hakları mekanizmaları olmak
              üzere uluslararası diğer insan hakları mekanizmaları ile de etkileşim içerisinde yargısal
              faaliyetlerini yürütmektedir. Böylece AİHM karşılıklı ve çok boyutlu bir etkileşim zemini
              olarak işlev görmektedir.
              Gerek iç hukukun farklı kolları gerek AİHM içtihadının etki ettiği ve etkilendiği hukuk
              geleneklerinin çeşitliliği ile savunma sürecinde yüzleşen Dairemizin bu birikimini düzenli
              çıkarmayı planladığımız bir dergi ile sizlerle paylaşmayı istedik.
              Ayrıca insan hakları konusunda farklı arayışlara, mevcut insan hakları anlayışının zihniyet
              temellerine ve oluşan pratiğine ilişkin eleştirel yaklaşımlara da mevcudu kutsamak zaafın-
              dan uzak durmak adına ilerleyen sayılarımızda yer vermeyi düşünüyoruz.
              Dergimizin ilk sayısında iltifat edip bir yazı ile bizleri onurlandıran ve cesaretlendiren
              Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sayımızda öncelikle AİHM’in 2017 yılı ra-
              porunu ve raporda ön plana çıkan bazı kararları inceledik. Bunun yanı sıra AİHM reformu
              kapsamında Danimarka’nın dönem başkanlığını yaptığı Yüksek Düzeyli Konferansa konu
              olan AİHM ile ilgili gelişmeler ve yaklaşımları değerlendirdik. Ayrıca yaşam hakkı, adil
              yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı ile ilgili son zamanlarda Mahkemenin
              yaklaşımında belirleyici rol oynayan kararlara yer verdik.

              İnsan hakları konusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren AİHM dışındaki farklı me-
              kanizmalardan bir kısmı hakkında da tanıtıcı yazılar hazırladık. Dergimizin ilerleyen sa-
              yılarında bu mekanizmaların işleyişleri, çalışma ve başvuru usulleri ile rapor ve kararları
              konusunda daha ayrıntılı yazılar hazırlamayı planlıyoruz.

              Bunların yanı sıra Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolu ile incelemesini yaptığı
              bazı başvurularda geliştirdiği yaklaşımı da değerlendirdik.

              Son olarak 2018 yılı başından beri Dairemizce gerçekleştirilen uluslararası ziyaretler, or-
              ganizasyonlar ve katılım sağlanan faaliyetlerin bir kısmı hakkında bilgiler verdik.
              Bir sonraki sayımızda farklı konularla buluşmak dileğiyle...
   1   2   3   4   5   6   7   8