Page 10 - dergi
P. 10

10  AİHM KARARLARI - TEMATİK İNCELEMELER


      Söz konusu konferanslarla benim- değişikliğidir. Bu çerçevede AİHM,  ay içerisinde mahkeme kararlarının
      senen yol haritalarının uygulanması  özellikle ulusal hukuk düzeninde ya- icra edilmemesi veya geç icra edil-
      kapsamında 14 numaralı protokolün  pısal bir sorunun varlığına işaret eden  mesi olgusuna AİHM içtihatları doğ-
      yanı sıra AİHS’e ek 15 ve 16 numara- hukuki sorunların varlığı halinde, ön- rultusunda giderim sağlayacak bir iç
      lı protokoller de hazırlanarak imzaya  celikle aynı içerikteki benzer bir çok  hukuk mekanizması tesis etmekle yü-
      açılmıştır. Bu protokollerden henüz  başvuruya emsal teşkil edecek bir  kümlü kılmıştır. Mahkeme yine aynı
      yeterli sayıda Sözleşmeci Devlet ta- dosyayı pilot dosya olarak seçerek  kararında, karar tarihinden itibaren 1
      rafından onaylanmadığı için yürürlü- karara bağlamakta ve bu dosyaya iliş- yıl içerisinde Rusya’nın, AİHM nez-
      ğe girmeyen 15 numaralı Protokolle  kin kararın hüküm fıkrasında, somut  dinde halen derdest bulunan “yargı
      (2013), “ikincillik ilkesi ve takdir  dava özelinde ihlal kararı vermenin  kararlarının icra edilmemesi/geç icra
      marjı kavramlarının Sözleşme’nin  yanı sıra Sözleşmeci Devletleri, “tes- edilmesi”ne ilişkin başvuru sahiple-
      önsözünde yer alması” ve “AİHM  pit ettiği yapısal sorunu çözmeye yö- rinin şikayetlerine giderim sağlama-
      nezdinde başvuru süresinin 6 aydan  nelik etkili bir iç hukuk mekanizması  sına karar vermiş ve bu 1 yıllık süre
      4 aya indirilmesi” öngörülmektedir. 1  kurmakla” yükümlü kılarak, bu yolun  içerisinde önünde derdest bulunan bu
      Ağustos 2018 tarihi itibariyle yürürlü- Mahkeme nezdinde halen derdest bu- başvuruları incelemeyi askıya alaca-
      ğe giren 16 numaralı Protokol (2013)  lunan başvurular açısından da etkili  ğını ilan etmiştir. Mahkeme böylelikle
         5
      ise ulusal yüksek mahkemelerin, ön- giderim sağlaması gerekliliğine işaret  önünde aynı hukuki sorun nedeniyle
      lerinde derdest bulunan davalarda  etmektedir.         derdest bulunan çok sayıda başvu-
      Sözleşme’nin uygulanması ve yorum- Mahkeme’nin bu yöndeki içtihat de- runun çözümlenmesi ile teker teker
      lanması bakımından AİHM’den görüş  ğişikliğinin ilk örneği 22 Haziran  uğraşmak yerine, bunu hukuki bir yü-
      alabilmelerini mümkün kılmaktadır.                 kümlülük olarak Sözleşmeci devlete
                       2004 tarihli Broniowski v. Polonya
      Diğer taraftan yine Mahkeme’nin daha  kararıdır. Karar sonucunda Mahkeme,  delege etmiştir.
      etkin bir şekilde işlemesini sağlamak  somut başvuruda başvurucunun mül- Mahkeme’nin bu yeni yaklaşımının
      amacıyla, Mahkeme İçtüzüğü’nün  kiyet hakkının ihlal edildiğine karar  Türkiye açısından en önemli yansı-
      bireysel başvuruların taşımaları ge- vermenin yanı sıra Polonya’nın, baş- ması, 20 Mart 2012 tarihli Ümmühan
      reken şeklî koşulları düzenleyen 47.  vurucu ile benzer konumda bulunan  Kaplan v. Türkiye kararıdır. Mahkeme
      maddesinde 1 Ocak 2014 tarihinden  kimselerin mülkiyet haklarını Sözleş- bu kararında özetle, Türkiye’nin, iç
      itibaren uygulanacak bazı değişiklik- me’ye uygun şekilde güvence altına  hukukta yargılama süresinin makul
      lere gidilmiş ve Mahkeme’ye geçerli  almasına ve onlara uygun giderim  süreyi aştığı durumlarda yeterli ve uy-
      bir bireysel başvuru yapabilmek daha  sağlamasına hükmetmiştir. Esasen  gun tazmin sunan etkili bir iç hukuk
      katı şekil koşullarına bağlanmıştır.  bu karar AİHM’in, önüne aynı konu- yolunu 1 yıl içerisinde oluşturup faa-
      Buna göre halen yürürlükte olan söz  da binlerce dosya gelmesi ihtimalini  liyete geçirmesi gerektiğine hükmet-
      konusu değişiklik uyarınca AİHM’e  önceden öngörerek, Polonya’ya ikin- miştir. Bu amaçla Türkiye’de 6384 sa-
      geçerli bir başvuru yapılabilmesinin  cillik prensibinin hatırlatılmasından  yılı Kanun’la İnsan Hakları Tazminat
      ön koşulu, başvurunun bu amaçla  başka bir şey değildir.    Komisyonu kurulmuştur. Komisyon
      özel olarak dizayn edilmiş ve Mahke- Mahkeme pilot karar uygulaması  ilk olarak yargılamanın uzunluğu ve
      me’nin internet sitesinden de erişile- aracılığıyla ve ikincillik prensibini  mahkeme kararlarının süresinde icra
      bilen “matbu bireysel başvuru formu”  önceleyerek sergilediği bu yaklaşı- edilmemesi şikayetleri bakımından
      aracılığıyla yapılmasıdır. Dolayısıyla  mını 15 Ocak 2009 tarihli Burdov v.  AİHM nezdinde derdest başvurusu
      artık söz konusu form kullanılmadan  Rusya (no.2) kararıyla bir adım ileri  bulunan başvuru sahiplerine tazminat
      ya da usulüne uygun ve eksiksiz şe- taşımıştır. Bu davada Mahkeme, yargı  vermek üzere kurulmuş, daha sonra
      kilde doldurulmadan yapılan bireysel  kararlarının icra edilmemesi sebebiy- görev alanı genişletilmiştir. Burada
      başvurular Mahkeme’nin karar organ- le başvuranın bireysel haklarının ihlal  üzerinde durulması gereken nokta,
      larından birisine yönlendirilmemek- edildiğine karar vermekle beraber;  AİHM’in Tazminat Komisyonu ku-
      te, incelenmeyen bu başvurular idari  “yargı kararlarının icra edilmeme- rulduktan sonraki tavrıdır. Bu çerçe-
      yönden reddedilmektedir.     si veya geç icra edilmesi olgusunun  vede AİHM, Ümmühan Kaplan ka-
                6
      Burada üzerinde durulması gereken  Rusya’da sistematik bir problem ol- rarının verildiği tarihten önce açılmış
      çok önemli bir nokta, Mahkeme’nin  duğu, AİHM’in 2002-2009 yılları  bulunan davalar da dahil olmak üzere,
      iş yükü sorunu ile mücadele noktasın- arasında bu sebepten dolayı Rusya  Tazminat Komisyonu’nun görev ala-
      da uygulamaya başladığı pilot karar  aleyhine 200’den fazla ihlal kararı  nına giren konularda önünde derdest
      uygulaması  ve ikincillik prensibini  verdiği” tespitinden hareketle davalı  bulunan (davalı Hükümete bildirilme-
           7
      ön planda tutarak sergilediği içtihat  hükümeti, karar tarihinden itibaren 6  miş) tüm başvuruların “başvuranların

      5  16 numaralı Protokol 1 Ağustos 2018 tarihinde sadece kendisini onaylayan devletler bakımından yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Protokol henüz
        Türkiye tarafından onaylanmamıştır.
      6  “… will result in the application not being examined by the Court”. İçtüzüğün 47/5. maddesi.
      7  Pilot karar uygulaması hakkında detaylı bilgi için bkz. İçtüzüğün 61. maddesi.


       İnsan Hakları
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15